204.800 KM za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih u Tuzlanskom kantonu

204.800 KM za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih u Tuzlanskom kantonu

Objavio: -
Foto: N1

Vlada TK danas je donijela Program kojim su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih. Za ove namjene Vlada je Budžetom planirala ukupno 204.800,00 KM. Ovim programom za sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade je planirano 94.800,00 KM, za sufinansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju 90.000,00 KM, a za sufinansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja 20.000,00 KM. Pravo na ovu vrstu pomoći imaju raseljene osobe smještene u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade na području Tuzlanskog kantona pod uslovom da imaju priznat status raseljenog lica i da ukupni prihodi po članu domaćinstva ne prelazi 14% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine.