Adekvatnu zaštitu okoliša otežavaju podijeljene nadležnosti u BiH

Foto: ilustracija
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Da je najvažniji vanjskopolitički cilj Bosne i Hercegovine članstvo u Evropskoj uniji ponovili su bh. dužnosnici nebrojno puta, ali brojna su još pitanja pred državom koja moraju biti riješena na tom putu posebno u smislu usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

Izuzetak nije ni oblast zaštite okoliša, a taj skup zakonodavstva sadrži više od 200 akata i to, 27. poglavlje, čini više od jedne trećine sveukupne pravne stečevine i jedno je od najzahtjevnijih u cjelokupnom takozvanom Acquisu, a te odredbe BiH treba implementirati u svoj pravni sistem.

Osim toga, mnogo je još izazova za dostizanje evropskih standarda, uz nedostajuće institucije te nedovoljnu razvijenost kapaciteta postojećih, tu je i problem podijeljene nadležnosti za pitanje zaštite okoliša na nekoliko administrativnih nivoa.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma ocjenjuje da nedovoljna koordinacija, nepostojanje akata na nivou države i Agencije za okoliš u cilju praćenja parametara stanja okoliša, uz socio-ekonomske i institucionalne probleme, uveliko otežavaju napredak i implementaciju aktivnije borbe BiH u zaštiti okoliša.

S druge strane, BiH ima obavezu da osigura postepenu aproksimaciju postojećih zakona i budućih zakonodavnih akata pravnoj stečevini EU te da osigura pravilnu implementaciju zbog čega je usvojena Strategija aproksimacije propisa u BiH, kao i programi za entitete i Brčko distrikt BiH.

Usvajanjem tih dokumenata BiH je dobila pristup IPA fondovima, kao pomoć u tom procesu, a to podrazumijeva koordinirane aktivnosti svih nivoa vlasti na ispunjavanju obaveza BiH na putu ka EU.

– Za proces transpozicije važna je jaka i osposobljenja inspekcijska služba, a zbog obimnosti poglavlja 27. veliki su izazovi pred bh. institucijama uz postavljanje istih uvjeta na cijelom području s obzirom na jedno tržište BiH – kazali su Feni u Federalnom ministarstva okoliša i turizma.

Od 2003. godine to ministarstvo radi na procesu usaglašavanja propisa sa Acquis-jem u oblasti okoliša, koji su obuhvaćeni u poglavlju 27. (okoliš i klimatske promjene) te je doneseno pet zakona, s više od 80 podzakonskih akata.

U određenoj mjeri izvršeno je usaklađivanje s propisima EU u oblastima upravljanja otpadom, upravljanja vodama, industrijskog zagađenja, zaštite zraka i zaštite prirode te je usklađenost okolišnih propisa u Federaciji BiH s najvažnijim EU direktivama veća od 50 posto.

Kada je u pitanju gorući problem zagađenosti zraka, iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma pojašnjavaju da se njihova nadležnost ogleda u reguliranju rada izvora emisija kroz sistem okolinskih dozvola i nadzor nad radom operatora izvora emisija poput velikih zagađivača.

Napomenuli su da je u nadležnosti kantona uspostavljanje konkretnih mjera za smanjenje zagađenja, prema kojima se u roku od dvije godine donosi Kantonalni akcioni plan zaštite kvaliteta zraka.

U situacijama izuzetne zagađenosti, u kojima su prekoračene granične vrijednosti kvaliteta zraka, pragovi upozorenja i pragovi uzbune, a kojima mogu biti ugroženo zdravlje ljudi i okoliš, donosi se Interventni plan.

Planom se utvrđuju vrste rizika i opasnosti, postupak i mjere za uklanjanje opasnosti, subjekti zaduženi za primjenu mjera, odgovornost i ovlaštenja u vezi s primjenom Plana, te se definiraju mjere kontrole.

Iz Ministarstva su napomenuli da je Zakonom o zaštiti okoliša Federacije BiH propisano postupanje za štetu učinjenu u okolišu za pravne subjekte i fizičke osobe odnosno njihove aktivnosti kao zagađivača.

Zakon jasno propisuje da ukoliko šteta nanesena okolišu ne može da se sanira odgovarajućim mjerama, osobe koje su je prouzrokovale odgovorne su za nadoknadu u visini vrijednosti uništenog dobra, a visina naknade treba biti približna ekonomskoj i ekološkoj vrijednosti uništenog dobra.

Ukoliko odgovorna osoba nije prouzrokovalo štetu namjerno ili krajnjom nepažnjom ili ukoliko je odgovorna osoba slabog imovnog stanja te bi ga isplata dovela u oskudicu, sud može smanjiti iznos naknade na razuman nivo.

Kada je u pitanju problematika zaštite kvaliteta zraka u FBiH, kao i u zemljama regiona ona je bazirana na odredbama EU Direktive 2008/50 i na isti način pravno se tretira, a postojeći pravni okvir jasno definira aktivnosti i nadležnosti u slučajevima prekoračenja parametara kvaliteta zraka.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma smatra da implementaciju mjera, te nadzor nad implementacijom i aktivnosti za koje su kantoni nadležni treba unaprijediti.

– Ministarstvo je krenulo u proces izrade novog zakona o zaštiti zraka s ciljem napretka u procesu transpozicije EU okvira na polju zaštite kvaliteta zraka i klimatskih promjena, uz pojačane mjere inspekcijskog nadzora i povećanje krivičnih odredbi – naglašeno je.

Također, napominju, da tu oblast treba posmatrati i u širem kontekstu jer je ona u uskoj vezi sa stanjem ekonomije i životnog standarda jer treba imati u vidu nekoliko činjenica kada je zagađenje zraka u pitanju.

Naime, individualna vozila su u prosjeku stara 17-18 godina, individualna ložišta su na ugalj i loše kvalitete zbog niže cijene, kvaliteta sobnih peći ne odgovara korištenom gorivu, cijena plina je visoka što nije stimulativno za njegovo korištenje, a oblast urbanizma i građenja nedovoljno poštuje stanje kvaliteta zraka kod planiranja.

Stoga iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma upozoravaju da adekvatno upravljanje kvalitetom zraka podrazumijeva koordinirane i sistemske aktivnosti svih nivoa vlasti kroz duži vremenski period.

Da bi javnost bila bolje upoznata s mjerama i odluka koje se donose u cilju zaštite okoliša, ali i učestvovala u njihovom donošenju, 1998. godine usvojena je Konvencija Ujedinjenih naroda za ekonomsku komisiju za Evropu (UNECE) o pristupu informacijama, poznata kao Aarhus konvencija, koju je BiH ratificirala 2008. godine.

Time je BiH preuzela i obaveze proizašle iz Konvencije, a da bi se podržala njena implementacija 2013. godine formirana je mreža Aarhus centara kao platforma za razmjenu informacija između nadležnih institucija i javnosti te omogućava da građani iskažu mišljenja o odlukama koje mogu uticati na okoliš.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma ističu da je upravo jedno od osnovnih načela na kojima se temelji zakonodavstvo u oblasti okoliša, načelo učešća javnosti i pristup informacijama, a ovom konvencijom definirano je da u slučaju bilo kakve neposredne prijetnje ljudskom zdravlju ili okolišu, odgovarajuće informacije budu odmah i bez odlaganja upućene javnosti.

Podijeljene nadležnosti i komplicirana ustavna struktura vlasti u BiH zahtijevaju postojanje tijela koje bi objedinjavalo podatke za katastar onečišćivača za cijelu državu, FBiH ima taj registar koji pokriva 51 posto bh. teritorije.

– Veliki problem je verifikacija pristiglih podataka odnosno onih upisanih u registar od ovlaštenog referentnog centra. Samo validni podaci mogu biti javno dostupni. Do sada, Federacija BiH ima ovlašten referentni centar za zrak – Federalni hidrometeorološki zavod – pojašnjeno je.

Kako su napomenuli, zaštita okoliša i njegovih komponenti (zrak, tlo, priroda, vode, adekvatno upravljanje otpadom, pitanja klimatskih promjena) predstavlja veliki izazov, ali i potencijal za razvoj i ekonomski prosperitet države zbog čega bi ta oblast trebala biti u prioritetima svih vlada.

Bosna i Hercegovina se kao zemlja u tranziciji suočava s velikim brojem društvenih, ekonomskih i drugih izazova, gdje spada i oblast okoliša, a rješavanje tih problema predstavlja ogroman zadatak za sve nivoe administrativne strukture u BiH.

Iz Ministarstva u zaključku razgovora za Fenu ocjenjuju da veća odgovornost prema okolišu treba biti zastupljena i u politikama firmi i industrija koje posluju na bh. tržištu, a neophodno je i svjesnost zaštite okoliša podići na veći nivo kod građanina i politika, te tome dati veći značaj u programskim opredjeljenjima.