15.5 C
Tuzla
13.08.2022.

Agencija radi na sistemu za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save

Agencija za vodno područje rijeke Save intenzivno radi na uspostavi i razvoju prognoznih modela i sistema ranog upozoravanja na poplave, kojima je moguće predvidjeti nivoe voda na mjerodavnim lokalitetima za naredna tri dana, saopćeno je.

Aktivnosti se odvijaju u dva pravca. U uspostavi prognoznih modela na nivou Bosne i Hercegovine, uključene su sve institucije nadležne za upravljanje vodama. Razvijeni su i u funkciji prognozni modeli za podsliv Une sa Sanom i podsliv Vrbasa. Početkom naredne godine, kroz projekat Evropske unije, trebalo bi da bude realiziran i prognozni model za podsliv rijeke Bosne.

Ovaj prognozni model je u fazi kalibracije i verifikacije. Uz podršku Svjetske banke, polovinom naredne godine će biti uspostavljen i prognozni model za podsliv Drine.

Time će biti uspostavljena platforma prognoznih sistema na nivou BiH za vodno područje rijeke Save.

Paralelno traju aktivnosti na operativnom radu platforme prognoznih modela na slivu Save. Platforma je usaglašena na regionalnom nivou djelovanjem Savske komisije i uz podršku Svjetske banke, obuhvata Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru.

Svi prognozni modeli na nivou sliva rijeke Save su uvezani i omogućavaju razmjenu podataka i izradu prognoza između korisnika iz svih država.

U toku je i izrada karata erozije za Federaciju BiH i Brčko Distrikt, ranije su urađene za Republiku Srpsku.

Na osnovu urađenih karata, bit će moguće analizirati osjetljivost područja na pojavu bujica i djelovati preventivno jer padavine mogu izazvati značajne erozione procese površinskih slojeva tla te njihovo odlaganje u korito vodotoka.

(RTV Slon/Fena)

POSLJEDNJE DODANO