Agencija za javne nabavke BiH:Primjena pregovaračkog postupka u procesu javnih nabavki

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Agencija za javne nabavke BiH izdala je u slučaju krajnje hitnosti, kada nije moguće primijeniti redovne postupke javne nabavke, ali ipak postoji dovoljno vremena da se koristi pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci pod uslovima navedenim u članu 21. stav.(1) tačka d) Zakona. Navedena odredba Zakona tretira situaciju kada je potrebna brza aktivnost ugovornog organa u vezi sa nabavkom prouzrokovanom nepredvidivim događajima.

U saopćeno je navedeno sljedeće:

  • U situaciji krajnje hitnosti, kada nije moguće primjeniti redovne postupke javne nabavke, ali ipak postoji dovoljno vremena, može se koristiti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci pod uslovima navedenim u članu 21. stav (1) tačka d) Zakona.

Navedena odredba Zakona tretira situaciju kada je potrebna brza aktivnost ugovornog organa u vezi s nabavkom prouzrokovanom nepredvidivim događajima.

Naime, ugovorni organi mogu, izuzetno ugovore dodjeljivati putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci, kada se zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane događajima nepredvidivim za dati ugovorni organ, ne mogu ispoštovati minimalni rokovi koji su utvđeni za redovne postupke. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost ne smiju se ni u kom slučaju moći dovesti u vezu sa ugovornim organom. Znači, prvi uslov za primjenu ovog postupka jeste da ugovorni organ mora ponuditi jasne i objektivne dokaze za hitno djelovanje potkrijepljene argumentima koje može uvjerljivo dokazati javnosti ili institucijama nadležnim za kontrolu postupaka javnih nabavki. Drugi uslov je da okolnosti krajnje hitnosti trebaju biti izazvane događajima koje ugovorni organ nije mogao predvidjeti (viša sila). Treće, nastanak takvih okolnosti mora poticati izvan kontrole ugovornog organa te se traži naročito brza aktivnost ugovornog organa što se tiče nabavke koja djeluje u pravcu spriječavanja, ublažavanja i prestanka štetnog djelovanja.

Dakle, dozvoljena je primjena pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci ukoliko su kumulativno ispunjeni slijedeći uslovi:

  1. Postojanje događaja koji se nije mogao predvidjeti,
  2. Krajnja hitnost zbog koje je nemoguće ispuniti rokove predviđene za druge, redovne postupke javne nabavke,
  3. Slučajna veza između nepredvidivog događaja i krajnje hitnosti koja iz njega proizlazi.

Pregovarački postupak iz razloga krajnje hitnosti provodi se sa jednim ponuđačem u skladu sa članom 28. stav (1) Zakona, te se ugovor sa istim može zaključiti odmah po donošenju odluke o izboru jer nije potrebno čekati protok roka 15 dana od dana kada su ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u skladu sa članom 98. stav (2) tačka a) Zakona.

  • U situacijama krajnje hitnosti, kada je potrebno reagovati istog momenta, npr. u roku od 1 ili 2 sata, ili čak u roku od nekoliko minuta, odnosno kada objektivno nije moguće primijeniti ni pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, tada se nabavka može podvesti pod izuzeće od primjene Zakona sa aspekta „posebnih mjera sigurnosti“ iz člana 10. stav (1) tačka b) Zakona.

U slučaju izuzetne nužde (npr. spašavanje ljudskih života, zdravlja, i sl.) i kada objektivno nije moguće primijeniti ni pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, opravdano je primijeniti izuzeće od primjene Zakona, oslanjajući se na javni interes (npr. Zakoni o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u BiH, Zakoni o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara u BiH od prirodnih i drugih nesreća, i sl.). Bitno je obrazložiti da bi primjena postupaka javne nabavke, odnosno vrijeme potrebno za provođenje istih,  prouzrokovalo izuzetno negativne posljedice, te da su ugovorni organi upravo na temelju takve procjene postupili i preduzeli radnje odmah.

GENERALNE NAPOMENE

Primjena pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci za hitne nabavke kada je ovaj postupak vremenski moguće provesti i pozivanje na izuzeće od primjene Zakona kada nije moguće provesti niti jedan postupak u skladu sa naprijed navedenim, opravdana je samo ukoliko se nabavka ne odugovlači i može se odnositi samo na one nabavke koje su neophodne da bi se spasili ljudski životi, spriječila ili ublažila epidemija ili materijalna šteta, te se shodno tome ne mogu primijeniti na redovne nabavke, odnosno na nabavke koje zaista nisu neophodne.

Naglašavamo da su i u navedenim slučajevima ugovorni organi dužni da poštuju sve odredbe Zakona i pratećih podzakonskih akata (npr. opći principi, plan javnih nabavki ili posebna odluka, odluka o pokretanju postupka javne nabavke ili odluka o izuzeću, objava infomacije na web stranici ugovornog organa o vođenju pregovaračkog postupak bez objave obavještenja o nabavci, objava obavještenja o dodjelu ugovora putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, dostava izvještaja o izuzeću od primjene Zakona, objava osnovih elemenata ugovora i izmjena ugovora na web stranici ugovornog organa, i dr.).

Također skrećemo pažnju ponuđačima da se ponašaju u skladu sa tržišnim okolnostima i da ne zloupotrebljavaju navedenu situaciju jer će u tom slučaju biti obaviješteni nadležni organi.