Agencija za rad i zapošljavanje BIH: U oktobru nastavljen trend rasta broja...

Agencija za rad i zapošljavanje BIH: U oktobru nastavljen trend rasta broja zaposlenih

Objavio: -

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.10.2017. godine na evidencijama je prijavljeno 478.191 nezaposlena osoba, što u odnosu na 30.09.2017. godine predstavlja smanjenje za 2.188 osoba ili 0,46%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 259.141 ili 54,19% su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,75%, te radnici sa SSS 28,06%.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u oktobru 2017. godine, novoprijavljenih osoba koja traže posao bilo je 17.028. Broj brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 19.094. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 11.684 ili 61,19%.

U oktobru 2017. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 6.132 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 8.383 osoba što zapravo obuhvata samo one osobe koje su se prijavile na evidencije u izvještajnom periodu, a ne ukupan broj osoba koje su u analiziranom periodu ostale bez posla.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u oktobru 2017. godine novčanu naknadu koristilo je 12.939 osoba ili 2,71% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 396.325 nezaposlenih ili 82,88% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2017. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 753.439, a od toga 314.825 žena. U odnosu na avgust 2017. godine broj zaposlenih se povećao za 1,0%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao za 1,5%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za septembar 2017. godine iznosila je 38,9% i u odnosu na avgust 2017. godine smanjila se za 0,5 postotnih poena.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2017. godinu, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.026.337 osoba, dok je broj neaktivnih iznosio 1.380.994.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 815.659 i 210.678 nezaposlenih.

Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2017. godinu iznosila je 20,5%.

Broj zaposlenih osoba veći je za 1,8% u odnosu na 2016. godinu, dok se broj nezaposlenih smanjio za 22,8%.