Agencija za vodno područje Save: Ovo su mjesta gdje je moguće izlijevanje rijeka

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Prognoza intenzivnih padavina za dane 22.06. i 23.06. uslovila je potrebu za pojačanim
praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana,
detaljno analizira sljedeće podatke:

 Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području
rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,
 Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog
hidrometeorološkog zavoda,
 Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web
stranici Hrvatskih voda,
 Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu kao i
platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

U Informaciji o stanju vodostaja na vodnom područje rijeke Save u FBiH od 21.06.2020.
godine, prognozirano je povećanje vodostaja na području Tuzlanskog kantona, što je u toku
današnjeg dana potvrđeno gdje je došlo i do izlijevanja rijeka na određenim lokalitetima. Prema podacima meteorološkog prognostičkog modela očekuje se smanjenje intenziteta i prestanak padavina što bi trebalo da potraje do kraja dana, nakon čega se tokom noći očekuje ponovno intenziviranje padavina. Na stanici Karanovac koja se nalazi na rijeci Spreča-područje nizvodno od brane Modrac,
dostignuta je kota pri kojoj počinje obavještavanje o poplavama. Obzirom na karakter prognozirane pojave opasnost na izljevanje iz korita moguće je da se pojavi u toku današnjeg dana i tokom sutrašnjeg dana, na području općina Kladanj, Olovo, Zavidovići, Sapna, Kalesija, Tuzla, Srebrenik, Lukavac, Gračanica i Gradačac, a odnosi se na slijedeće slivove i vodotoke:

Srednji i donji tok sliva rijeke Bosne,
– sliv rijeke Krivaje sa svojim pritokama,
– sliv rijeke Spreče sa svojim pritokama,

– sliv rijeke Tinje, te
– sliv rijeke Drinjače.

Sugerišemo povećan oprez stanovništvu uz navedena područja.