Akcioni plan za provedbu Strategije integriranog upravljanja granicom

Akcioni plan za provedbu Strategije integriranog upravljanja granicom

Objavio: -

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Akcioni plan provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, kojim su detaljno razrađene aktivnosti predviđene Okvirnim akcionim planom, a koje bi trebale biti realizirane u ovoj godini.

Radi se o paketu aktivnosti koje će nadležni organi u BiH u zacrtanim rokovima i svojim programima rada provesti u oblastima granične kontrole i carinskog nadzora, otkrivanja prekograničnog kriminala u koordinaciji sa svim agencijama za provođenje zakona, kao i u oblasti međuagencijske saradnje u integriranom upravljanju granicom.

Također, aktivnosti će biti usmjerene na provođenje četveroslojnog modela pristupa kontroli granice, što uključuje pojačanu međunarodnu i saradnju sa susjedima, kao i unapređenje muđuagencijske saradnje, kontrolu kretanja i boravka stranaca te provođenje mjera koje se odnose na readmisiju.