Besplatna pravna pomoć putem ureda u okviru Ministarstva pravde

Besplatna pravna pomoć putem ureda u okviru Ministarstva pravde

Objavio: -

Glasnogovornica Ministarstva pravde BiH Marina Bakić kazala je da je u toku osiguravanje svih neophodnih pretpostavki da se unutar postojećih kapaciteta Ministarstva osigura funkcioniranje ureda za pružanje besplatne pravne pomoći.

Po njenim riječima, radi se na izradi provedbenih propisa i izboru adekvatnog osoblja, a radi osiguranja što kvalitetnijih uslova za efikasno pružanje pravne pomoći.

Prema Zakonu o pružanju besplatne pravne pomoći, koji je nedavno usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH, nadležno tijelo za pružanje besplatne pravne pomoći u tijelima i institucijama BiH je Ured za pružanje besplatne pravne pomoći BiH, koji je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva pravde.

”Osim službenika  ovog ministarstva, kao davaoci usluga zakonom su predviđeni i advokati koji su na listi pružaoca besplatne pravne pomoći i ovlašteni zaposlenici u udruženjima i fondacijama koje su registrovane za pružanje besplatne pravne pomoći. Način prijave, vođenje i ažuriranje liste pružatelja besplatne pravne pomoći precizno će biti uređeno i kontrolirano odgovarajućim pravilnicima Ministarstva”, pojasnila je Bakić.

Navodi da je usvajanjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, BiH dobila zakon za koji se Ministarstvo pravde BiH zalagalo nekoliko godina i koji je nekoliko puta mijenjan, ali za čije usvajanje nije bilo neophodne podrške parlamenta.

”Sve do stupanja na snagu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći nije postojao zakon koji regulira pitanje besplatne pravne pomoći na nivou države. Na nižim nivoima vlasti besplatna pravna pomoć se i do sada pružala, kroz niz različitih zakona, koji nisu usaglašeni i koji se bitno razlikuju, počevši od entiteta, preko kantona. Međutim, ovo pravo se nije moglo ostvariti i u državnim institucijama pravosuđa”, kaže Bakić.

Ističe da je stupanjem na snagu Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, prvi put svakom građaninu, bez obzira na imovinsko stanje, osigurano pravo na djelotvoran i jednak pristup pravdi u postupku u organima i institucijama Bosne i Hercegovine, bez obzira na to da li ostvaruju ili štite pojedinačna prava, obveze ili interese.

Po njenim riječima, besplatna pravna pomoć će biti osigurana putem ureda u okviru Ministarstva pravde BiH, bez dodatnog zapošljavanja, što je u skladu s preporukama vezanim za reformu javne uprave.

Bakić napominje da pravo na opće informacije o pravima i obavezama i pomoć u popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć imaju sve osobe bez obzira na status i imovinsko stanje.

”Sve druge, zakonom propisane vidove besplatne pomoći, ostvaruju osobe koje primaju socijalnu pomoć; djeca u skladu s Konvencijom o pravima djeteta; osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljele osobe; uživaoci mirovine koja je niža od prosječne plate ostvarene na nivou BiH; osobe koje su nezaposlene i nemaju drugih redovnih primanja i prihoda; žrtve nasilja u porodici ili nasilja na osnovu spola; tražilac azila; osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom; osobe u postupku protjerivanja, apatrid i žrtva trgovine ljudima. Pravo na besplatnu pravnu pomoć posebno ostvaruju i osobe lošeg imovinskog stanja kada to utvrdi nadležni organ za pružanje besplatne pravne pomoći”, pojasnila je Bakić.

Dodala je da će prvi put pravo na besplatnu pravnu pomoć imati i osobe oštećene u krivičnom postupku u slučajevima gdje se ostvaruje imovinskopravni zahtjev.

Izvor: RTV Slon/Fena