Danas Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom

Danas Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom

Objavio: -

Nasilje nad djecom je globalna pojava i 19. novembar se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom.

Mnoga djeca su izložena fizičkom, seksualnom i psihološkom nasilju u svojim domovima, školama, institucijama, na ulici. Velik dio tog svakodnevnog nasilja nad djecom je društveno prihvaćen.

Kao što je istaknuto u Studiji UN-a o nasilju nad djecom, nikakvo nasilje nad djecom nije opravdano i svako nasilje nad djecom se može spriječiti.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, vođeno UN Konvencijom o pravima djeteta, nastoji promovirati i kroz svoj rad s partnerskim organizacijama osigurati ispunjavanje prava svakog djeteta da bude zaštićeno od svih oblika nasilja.

U Bosni i Hercegovini je, cijeneći važnost osiguravanja bolje zaštite djeci, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice usmjerilo svoje aktivnosti na jačanje zaštite djece od nasilja u svakodnevnom životu. Radi toga su u proteklom periodu raspoloživi resursi, kako vlastiti tako i resursi osigurani od strane međunarodnih organizacija i prijateljskih vlada, usmjeravani na kampanje promocije dječijih prava, jačanja javne svijesti o problemu nasilja nad djecom, na izradu politika i programa kojim se na organizirani način pristupa borbi protiv nasilja nad djecom i organizirano uticanje na stvaranje sigurnijeg okruženja za djecu u Bosni i Hercegovini.

Iako su u proteklim godinama intenzivirane aktivnosti na otkrivanju slučajeva nasilja nad djecom pa je time i postotak prijavljenih i otkrivenih slučajeva povećan, ipak je u Bosni i Hercegovini još uvijek visok postotak neprijavljenih slučajeva nasilja nad djecom.

Nasilje nad djecom se ne može i ne smije tolerirati. Sloboda od nasilja će biti moguća samo ako svi poštujemo naše obaveze prema djeci i djelujemo u skladu s njima i na taj način unesemo pozitivne promjene u dječje živote.

Ovog datuma, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pokušava podstaći javnost i institucije vlasti na svim nivoima da razmišljaju o problemu prevencije nasilja nad djecom, uvažavajući činjenicu da je ono veoma rašireno u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini.