Diplome Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku nostrificirane u Sjedinjenim Američkim Državama i...

Diplome Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku nostrificirane u Sjedinjenim Američkim Državama i Njemačkoj

Objavio: -
Još jedna potvrda kvaliteta rada Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku je i nostrifikacija diploma izvršena u Sjedinjenim Američkim Državama i Njemačkoj. Nastavni planovi i programi, uz odgovarajući teoretski okvir, pružaju mogućnost stjecanja praktičnih znanja i pripremu naših studenata za uspješan razvoj profesionalne i akademske karijere kako u BiH tako i u inozemstvu.Diplome Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku bez poteškoća se mogu nostrificirati u inozemstvu- zemljama Evropske unije i Sjedinjenim Američkim Državama.  Pritom je važno da je visokoškolska institucija koja je izdala kvalifikaciju akreditirana od nadležnog akreditacijskog tijela države u kojoj se nalazi, da je program studija akreditiran od strane nadležnog akreditacijskog tijela te države, te da su zadovoljeni još neki uvjeti u pogledu kvalitete studijskih programa. Prema dosadašnjoj praksi i saradnji s tijelima za priznavanje u inozemstvu, sve visokoškolske kvalifikacije stečene na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku su bez problema priznate izvan BiH. Studenti mogu biti sigurni da će im diplome našeg fakulteta biti priznate u inozemstvu i da će se s njima moći zaposliti.

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku je dobio akreditaciju Agencije za razvoj visokog obrazovanja, što studentima garantuje sigurnost za nostrificiranje visokoškolske diplome u inozemstvu.  Valjana akreditacija  garantuje međunarodno priznatu diplomu i predstavlja osnovni kriterij upisa na Fakultet, bio on u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu.

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku se posvećuje neprestanom poboljšavanju svih područja svoga djelovanja, što se reflektira u procesu neprestanog praćenja i osiguravanja kvalitete. Imamo jasno postavljenu strategiju, ciljeve, vrijednosti i ključne pokazatelje kvalitete koji detaljnije opredjeljuju Kvalitetu na fakultetu. Samoevaluacija bachelor i master studijskih programa se odvijaju neprestano, sistemski i strukturirano. Odražava se u neprestanom praćenju planiranja i provođenja studijskog procesa, osposobljenosti izvođača studijskog procesa, osiguravanju uvjeta za provođenje programa, unutarnjoj organiziranosti, usporedivosti studijskih dostignuća, naučno-istraživačkom i razvojnom radu, aktivnoj saradnji s okruženjem i stalnom uvođenju poboljšanja  u segmentu praćenja i osiguravanja kvalitete i učinkovitosti.

Sve navedeno garantuje kvalitet Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku i izvrstan plasman u domaćem i međunarodnom obrazovnom sektoru.