Društveni ciljevi i javni značaj obilježavanja jubileja „40. godina od organizovanja ORA Aerodrom Tuzla 79”

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

O značaju i ciljevima obilježavanja jubileja „40. godina ORA „Aerodrom Tuzla 79“ govorilo se na današnjoj konferenciji za medije, ali organizatori su podcrtali da je od iznimne važnosti:

Podsjetiti javnost i aktuelni saziv organa javne vlasti na veoma važnu inicijativu, viziju i smoorganiziranost mladih ljudi sedamdesetih godina 20. stoljeća u organizaciji i realizaciji radova od javnog interesa – na civilnom aerodromu Tuzla;

– Informisati i potaknuti sadašnje generacije mladih ljudi na razmišljanje o tome da se za svoj bolji društveni položaj moraju boriti radom, učenjem, znanjem i javnim društvenim aktivizmom;

– Nosioce javne vlasti u BiH, političke stranke i lidere potaknuti na akciju i odgovornost za stanje demotiviranosti, dezorijentiranosti i besperspektivnosti mladih i školovanih građana, koji iseljavaju iz BiH;

– Kroz obrazovni sistem i civilno društvo afirmirati kult rada, motiviranost i odgovornost mladih za izgradnju boljeg položaja mladih u BiH društvu.

Historijski kontekst organiziranog omladinskog rada

Prvi veliki objekat koji je u bivšoj Jugoslaviji izgrađen omladinskim dobrovoljnim radom je željeznička pruga od Brčkog do Banovića u dužini od 90 km.

Omladinska radna akcija na izgradnji ove pruge počela je 1.maja 1946, u izgradnji je učestvovalo 62.268 mladih ljudi,  s njima je radilo i 1.833 omladinaca iz 22 države. Pruga je izgrađena 7. novembra 1946. i to prije zadanog roka.

Za današnje pojmove teško je shvatljivo da se i uz korištenje najsavremenije mehanizacije i materijala, koji su danas na raspolaganju građevinskoj operativi, može izgraditi 90 km pruge za šest mjeseci i to bez pripremljene (očišćene) trase.

U toku 1947. godine organizirana je još veća omladinska radna akcija sa zadatkom da se izgradi željeznička pruga Šamac-Sarajevo dužine oko 240 km, uz angažiranje 217.234 mladih ljudi.

 

S njima je radilo i 5.842 omladinca iz 40 država svijeta. I ova pruga je izgrađena prije postavljenog roka.

 

Nakon proteka 30 godina od velike omladinske radne akcije na izgradnji pruge Šamac-Sarajevo, u 1978.  godini počinje omladinska radna akcija na izgradnji drugog kolosijeka na cijeloj dužini ove pruge, sa elektrifikacijom oba kolosijeka. I ovaj važan društveni razvojni cilj omladina je realizirala u zadanom roku.

Na svim ovim omladinskim radnim akcijama, ali i brojnim drugim, po cijeloj Jugoslaviji, učestvovale su i brigade iz Tuzle i tuzlanske regije.

Na području Tuzle organizirana je Omladinska radna akcija „Kiseljak“ koja se kontinuirano održavala od 1975. do 1978. godine, a radilo se na uređenju akumulacije jezera Modrac i uređenju obale za sport i rekreaciju građana tuzlanskog kraja. I poslije radne akcije Aerodrom, na sličan način je nastavljeno sa omladinskim dobrovoljnim radom u gradu Tuzla, na nekim značajnim infrastrukturnim radovima, među kojim je najznačajniji regulacija i uređenje korita rijeke Jale.

Radovi koji su izvođeni u toku ORA „Aerodrom Tuzla 79“

Omladinska radna akcija (ORA) „Aerodrom Tuzla“ pokrenuta je 1979. godine, a njoj je predhodio  kontinuitet prethodnog četverogodišnjeg organizovanja ORA „Kiseljak“ Tuzla.

 

Radna akcija se organizovala u ljetnjem periodu i trajala je od 30. juna do 28. avgusta 1979. godine. Brigadiri su bili  smješteni u barakama, u naselju „Mladost“ u Dubravama.

Oko 300 brigadira i brigadirki, svrstanih u deset omladinskih radnih brigada,  svakodnevno je radilo na trasama radilišta, a povremeno su bile organizirane i vikend brigade.

 

Radovi su izvođeni po odgovarajućoj tehničkoj dokumentaciji. Ostvareno je 52.062 norma sati, sa prosječnim učinkom od 137 posto. Brigadiri su radove izvodili  na pripremi i izradi podloge projektovanog puta, izmještanju objekata i instalacija na postojećoj trasi, kao na i kultivisanju i uređenju šireg putnog pojasa, sinhronizovano sa angažovanjem građevinske mehanizacije. Radilo se na izgradnji objekata za budući civilni aerodrom, prilaznog puta u dužini 920 metara, prostora za pristanišni plato, kao i na izgradnji vodovoda za brigadirsko naselje u dužini od 1300 metara, priključnog puta za individualne stambene objekte, izgradnji mosta preko obližnjeg potoka i regulaciji potoka.

Pored radnih aktivnosti, brigadiri su imali i odgovarajuće druge programske sadržaje. Bili su uključeni u aktivnosti društvenog, kulturnog i sportskog obrazovanja, putem raznih predavanja, kurseva i  takmičenja. Organizovane su izložbe fotografija i zidnih novina, uređivani bilteni, kao i brigadirske večeri, uz učešće kulturno-umjetničkih društava i muzičkih ansambala sa šireg područja Tuzle. Takođe je bilo organizovano svakodnevno druženje sa stanovništvom iz okolnih naselja i mjesnih zajednica.

Uspjesi koji su u cjelini postignuti na ORA “Aerodrom Tuzla 79“, su rezultat samoprijegornog i dobrovoljnog rada mladih, brigadira i brigadirki, te članova štaba i savjeta akcije.

Ova ORA po istom konceptu i organizacijskom modelu nastavljena je i 1980, 81, 82. i 1986. godine sa izuzetnim radnim i društvenim rezulatima.

Kada su organi javne vlasti  Tuzlanskog kantona osnovali javno preduzeće Međunarodni aerodrom Tuzla i počeli sa funkcionalnim uređenjem civilnog aerodroma za letove putničkih aviona, svi mi učesnici (brigadiri/ke) ORA Aerodrom Tuzla 79-82 bili smo ponosni na tu okolnost i na svoj mladalački doprinos stvaranju uslova za civilni aerodrom u Dubrave-Tuzla.