EU rječnik: Ko čini Evropsko vijeće?

EU rječnik: Ko čini Evropsko vijeće?

Objavio: -

U okviru EU rječnika, RTV Slon nastavlja pojašnjavati ključne pojmove vezane za Evropsku uniju i EU integracije.

Evropsko vijeće je najviši politički organ Evropske unije i kao takav uspostavljen je Jedinstvenim evropskim aktom 1986. godine. Riječ je o sastancima šefova država/vlada EU-a, tzv. sastanci na vrhu ili samiti EU-a. Prvi sastanak Evropskog vijeća održan je 1975. godine.

Osim šefova država/vlada EU, Evropsko vijeće čine i generalni sekretar Vijeća EU i visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku, ministri vanjskih poslova EU, predsjednik Evropskog parlamenta i predsjednik Evropske komisije.

U Evropskom vijeće mogu učestvovati i ministri ekonomije i finansija i drugi ministri po potrebi. Predsjednik Evropskog vijeća je šef države/vlade države predsjedavajuće Vijećem EU. Evropsko vijeće je politički motor Unije. Ono razmatra sva najvažnija unutrašnja i međunarodna politička pitanja, utvrđuje generalnu politiku Evropske unije, daje smjernice izvršnim institucijama EU i utvrđuje rokove za izvršavanje usaglašenih prioriteta. Njegova uloga posebno je osnažena Ugovorom o Evropskoj uniji (1992./1993.) i uvođenjem nove nadležnosti u vanjskoj i sigurnosnoj politici. Iako ima važnu političku ulogu, nema zakonodavnih nadležnosti.

Evropsko vijeće sastaje se dva puta tokom zasjedanja jednog predsjedništva, dakle ukupno četiri puta godišnje. Ugovorom iz Nice (2001./2003.) utvrđeno je da će se, nakon što EU pristupi 18. članica, svi sastanci Evropskog vijeća održavati u Briselu. Sastanci na vrhu mogu biti formalni, neformalni i konsultativni. Nakon svakog sastanka na vrhu objavljuju se zaključci predsjedništva kao zajednički dokument, ali obavezujući su samo zaključci, preporuke ili neke druge mjere donesene na formalnim sastancima.

Ugovorom iz Lisabona (2007./2009.) predviđeno je da se Evropsko vijeće ustroji kao institucija Evropske unije. Također, predviđeno je da Evropsko vijeće dobije i predsjednika čiji bi mandat trajao 30 mjeseci, s mogućnošću jednog reizbora, koji će se birati kvalificiranom većinom u Evropskom vijeću. Njegova nadležnost bila bi predstavljanje EU na međunarodnom nivou i koordinacija rada Evropskog vijeća. Evropsko vijeće donosit će odluke jednoglasno, ako Ugovorom nije drugačije predviđeno.