-0 C
Tuzla
31.01.2023.

Evropska komisija pozdravila usvajanje Strategije za upravljanje migracijama

Na šestom sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji je održan 8. i 9. decembra 2022., predstavnici Evropske komisije su istakli da je za unaprjeđenje funkcionisanja pravosuđa ključno usvajanje novog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Zakona o sudovima BiH u skladu s evropskim standardima, te nove Strategije za reformu sektora pravosuđa.

Navedeno je da je potrebno poboljšati procedure u oblastima imenovanja, integriteta, edukacije i ocjenjivanja rada sudija i tužilaca, i uspostaviti kredibilni sistem provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija.

Razmijenjene su i informacije o provođenju revidirane Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, regionalnoj saradnji u procesuiranju ratnih zločina i poduzimanju konkretnih koraka na promovisanju poticajnog okruženja za pomirenje.

Evropska komisija je preporučila da zakon o sprečavanju sukoba interesa na državnom nivou, u skladu sa standardima EU i preporukama GRECO-a, bude usvojen do sredine 2023. i da se uspostavi efikasan mehanizam za provjeru tačnosti imovinskih kartona nosilaca javnih funkcija.

Komisija očekuje da se u budžetu institucija BiH za narednu godinu osiguraju sredstva za zapošljavanje novih kadrova u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, koji će biti zaduženi za praćenje poštivanja propisa o finansiranju političkih stranaka.

Također, komisija je upozorila na izostanak napretka u procesuiranju slučajeva korupcije i izbornih prevara, posebno na visokom nivou, te u borbi protiv organizovanog kriminala.

Osim toga, potrebno je uskladiti Zakon o javnim nabavkama s acquisem EU, jačati agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije i poboljšati pravni okvir za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju.

Od bh. vlasti se očekuje donošenje novog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, razvoj registra informacija o stvarnom vlasništvu i bolja saradnja između policijskih agencija na svim nivoima.

Evropska komisija je pozdravila usvajanje Strategije za upravljanje migracijama i aktivnosti koje se provode u oblasti azila i upravljanja granicama.

Finansijska i politička nezavisnost Javnog RTV sistema, garantovana sloboda medija i zaštita novinara, provedba zakona o zabrani diskriminacije i rodnoj ravnopravnosti ostaju među ključnim prioritetima.

Evropska komisija je preporučila i bolju zaštitu ugroženih grupa, usvajanje revidiranog Akcionog plana za provedbu sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, osiguranje inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja i prevazilaženje diskriminatorske prakse “dvije škole pod jednim krovom”, saopćeno je iz Direkcije za evropske integracije.

POSLJEDNJE DODANO