FERK održao prvu redovnu sjednicu u ovoj godini

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj redovnoj sjednici usvojila Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Općih uslova za isporuku električne energije, te Nacrt Pravilnika o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definiranje rokova i uslova za priključak na distribucijsku mrežu. Predmetni dokumenti su doneseni kao rezultat kontinuiranog praćenja njihove primjene, kao i pristiglih prijedloga i upita vezanih za primjenu pojedinih odredbi Općih uslova koje su dostavljali nadležni operatori distribucijskog sistema, opskrbljivači i kupci električne energije, odnosno, analizirani su tehnički elementi i finansijski učinci realizacije priključaka, posebno vezano za izračunavanje naknada i definiranje rokova i uvjeta za priključak na distribucijsku mrežu.

Odlučeno je kako će FERK održati opće rasprave o nacrtima ova dva dokumenta, i to:

  • 2.2019. godine, s početkom u 11 sati na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za isporuku električne energije i
  • 2.2019. godine, s početkom u 13 sati na Nacrt Pravilnika o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definiranje rokova i uvjeta za priključak na distribucijsku mrežu.

Rasprave će se održati u Mostaru, u prostorijama FERK-a, dok se preslike dokumenata mogu preuzeti na Protokolu FERK-a u periodu od 22.1.2019. godine do 15.2.2019. godine ili na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba.

Dozvole za rad za proizvodnju električne energije izdane su gospodarskim društvima SOR „FOTONAPONSKA ELEKTRANA-NEVIĆ POLJE 1.“ vl. Robert Begić, iz Novog Travnika i „HE Energy“ d.o.o. Stolac. Za gospodarsko društvo ArcelorMittal Zenica, d.o.o. pripremljen je Nacrt dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a i isti je upućen u postupak opće rasprave.

FERK je donio i dva rješenja po žalbi kupaca na akte koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.