12 C
Tuzla
25.09.2022.

Grad Tuzla objavio Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za podršku projektima neprofitnih organizacija

Grad Tuzla-Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava zainteresirane neprofitne organizacije da je dana 07.09.2020. godine  na službenoj internet stranici Grada Tuzle objavljen  Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, u okviru sredstava: Tekućeg granta za podršku projekata iz oblasti poduzetništva i Granta organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za prijavu na ovaj Javni poziv je 22.09.2020. godine.

Na ovaj Javni poziv se mogu prijaviti projekti koji će se realizovati na području grada Tuzle i u interesu građana Tuzle i koji se odnose na prioritetna područja u oblasti poduzetništva i u oblasti poljoprivrede, definisana ovim Javnim pozivom.

Fokus projektnih aktivnosti u oblasti poduzetništva treba biti na razvoju poduzetništva, promociji razvojnih potencijala grada Tuzle, ekonomskom osnaživanju i zapošljavanju specifičnih ciljnih grupa (osoba sa invaliditetom, žensko i socijalno poduzetništvo, poduzetničke inicijative mladih i sl), putem edukacija i slično,turizam, kreativna industrija, podizanje nivoa svijesti o poduzetništvu, podrška inovativnosti i drugo.

Fokus projektnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede treba biti na pružanju podrške poljoprivrednim proizvođačima u edukaciji, zastupanju interesa, promociji poljoprivredne proizvodnje i mogućnosti ruralnog razvoja, unapređenju plasmana domaće poljoprivredne proizvodnje i drugo.

Jedna neprofitna organizacija može podnijeti samo jedan projektni prijedlog i samo za jednu prioritetnu oblast obuhvaćenu ovim Javnim pozivom (oblast poduzetništva ili oblast poljoprivrede).

Bitno je naznačiti da su svi potencijalni aplikanti, u skladu sa aktuelnom higijensko-epidemiološkom situacijom prouzrokovanom pandemijom koronavirusom, obavezni osigurati primjenu preporuka i mjera koje budu na snazi u vrijeme realizacije projekta, ukoliko isti bude odobren u okviru ovog Javnog poziva.

Detaljnije informacije o predmetu ovog Javnog poziva, uslovima, načinu prijave i dokumentaciji koja se predaje uz prijavu, nalaze se u tekstu Javnog poziva i Smjernicama za aplikante, koji su zajedno sa ostalim prijavnim obrascima, objavljeni i mogu se preuzeti na linku: http://grad.tuzla.ba/javni-pozivi-i-konkursi/

 

POSLJEDNJE DODANO