Grad Tuzla: Objavljen Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2020. godini

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla raspisala je Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2020. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine:

1. Prvi mart

2. Četvrti april

3.Deveti maj

4.Petnaesti maj

Pozivaju se vijećnici i klubovi vijećnika, Gradonačelnik, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, privredna društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke stranke, nevladine organizacije i druge pravne osobe da, u skladu s članom 19. Odluke o javnim priznanjima i članom 3. Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2020. godini dostave obrazloženu inicijativu za dodjelu javnog priznanja u 2020. godini, Komisiji za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla, a prema sljedećim: K R I T E R I J I M A ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA)

Priznanje Povelja Grada Tuzle

Povelja Grada Tuzle je najviše tuzlansko priznanje. Povelja se dodjeljuje građanima Tuzle, grupi građanaTuzle i drugim licima kojarade na području Grada Tuzla, privrednim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana i drugim pravnim licima za njihov doprinos i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u oblastima nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite i dječije zaštite, unapređenja i afirmacijetolerancije, kulture dijaloga i drugih oblasti života u Tuzli, u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine, zaštiti i afirmaciji ljudskih prava i sloboda garantovanih međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima, kao i spašavanjaljudi, imovine, unapređivanja uslova života u Tuzli, unapređivanja demokratije, suživota i afirmacijeugleda Tuzle u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Kriteriji za dodjelu Povelje su

-najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja (u oblasti nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite okoline i drugim oblastima), -objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja i rezultati,-izuzetan doprinos u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine, -izuzetan doprinos i javno zalaganje i rad na očuvanju demokratije i zaštiteosnovnih prava i sloboda čovjeka koja su proklamovana međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima,-izuzetan doprinos unapređivanju uslova života u Tuzli,-transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti Tuzle i Bosne i Hercegovine,

-javno objavljeni podaci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno objavljeni podaci lii rezultati o racionalizatorstvu, pronalascima i izumima čime se povećava produktivnost rada i ekonomičnost,-općepoznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz odrađenih oblasti, odnosno uspješnog privrednog društva, ustanove, udruženja građana i drugog pravnog subjekta i javno objavljeni ili zvanično pribavljeni podaci o učešću u spašavanju ljudskih života i imovine.

Priznanje Počasni građanin Tuzle

Počasnim građaninom Tuzle može se proglasiti osoba koja je dala naročiti doprinos u afirmaciji vrijednosti demokratskog društva, historijskih događaja i tradicije bosanskohercegovačkih naroda, za razvijanje boljeg položaja i ugleda GradaTuzla, njenih odnosa s drugim lokalnim zajednicama u zemlji i inostranstvu te za razvoj Gradau cjelini ili pojedinih njegovih dijelova, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za Grad Tuzla i Bosnu i Hercegovinu u afirmaciji njihovih vrijednosti u skladu sa općeprihvaćenim načelima savremenog svijeta.

Priznanje Tuzlanska plaketa

Tuzlanska plaketa se dodjeljuje građanima ili grupi građana Tuzle, kao i drugim licima koji rade i djeluju na području GradaTuzla, udruženjima građana, privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim licima za njihov doprinos i postignute rezultate u radu, afirmaciji i zaštiti ljudskih prava i sloboda, toleranciji i demokratiji, zaštiti na radu i zaštiti okoline, kao i za doprinos za odbranu Tuzle i Bosne i Hercegovine u spašavanju ljudi i imovine, unapređivanju uslova života u Tuzli, afirmaciji i razvoju lokalne samouprave i mjesnih zajednica, a samim time i Tuzle, afirmaciji Tuzle u zemlji i inostranstvu, kao i unapređivanju socijalnei dječije zaštite.

Kriteriji za dodjelu Tuzlanske plakete su:

-nadprosječno ostvareni rezultati u radu i mjerljiv i vidljiv doprinos i priznati radovi i rezultati u racionalizaciji, pronalascima i izumima,-mjerljiv doprinos u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine,-naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokratije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda,-mjerljiv doprinos unapređenjuuslova života u mjesnoj zajednici,-transparentan, javan i stalan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije tuzlanskih vrijednosti,-naročit doprinos u ostvarivanju zaštite na radu i zaštite okoline, -općepoznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (privrede, društvenih djelatnosti, u mjesnoj zajednici, udruženju građana i sl.),-naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davalac krvi, poznati humanisti i sl.) i-mjerljiv doprinos spašavanju ljudskih života i imovine).

Tuzlanska lenta

Priznanje Tuzlanska lenta se dodjeljuje građanima ili grupi građana Tuzle za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa.

Kriteriji za dodjelu priznanja Tuzlanske lente su:

-javno objavljen ili općepoznat uspjeh ili doprinos građanina ili grupe građana Tuzle za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji konkretnog (manjeg) projekta od javnog interesa,-naročit doprinos u ostvarivanju zaštite na radu i zaštite okoline, -naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davalac krvi, poznati humanisti i sl.) i-mjerljiv doprinos spašavanju ljudskih života i imovine.e)

Zahvalnica

Priznanje Zahvalnica Zahvalnica se dodjeljuje kao znak zahvalnostii odavanje priznanja, u povodu jubileja fizičkih i pravnih lica, za konkretan uspjeh i poduhvat.

Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:

:-objavljeni i općepoznati lični ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili grupe građana iz Tuzle, kao i pravnih lica koji rade i djeluju na području GradaTuzla,-objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili poduhvat.Inicijativa za dodjelu jednog od javnih priznanja se dostavlja u pisanomobliku i sadrži sljedeće:-ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana i drugih pravnih subjekata kojeg se predlažeza dodjelu javnog priznanja,-oblast iz koje se predlaže,-obrazloženje prijedloga,-raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,-tačno naznačeno i opisano djelo, rad i uspjeh i sl., zbog kojih se predlaže,-naziv javnog priznanja za koje se predlaže.Samoinicijativa za dodjelu javnih priznanja nije dopuštena.

NAPOMENA:

Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla zadržava pravo da naknadno od podnosilaca inicijativa zatraži dostavljanje iste u elektronskoj formi. Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Grada Tuzla-www.grad.tuzla.ba.

Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2020. godini ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Inicijative koje budu podnesene od neovlaštenih podnosilaca, izvan roka za podnošenje ili budu nepotpune u pogledu sadržaja neće se uzeti u razmatranje.Inicijativa za dodjelu javnog priznanja u pisanom obliku se dostavlja na sljedeću adresu:

Grad Tuzla Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla, Ulica ZAVNOBIH-a broj 1175 000 Tuzla sa naznakom: „Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2020. godini – ne otvarati“ Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla.