Grad Tuzla: Objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za podršku projekata neprofitnih organizacija

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla danas je objavila Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za podršku projekata neprofitnih organizacija.

I – Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu za projekte neprofitnih organizacija sa sljedećih grantovskih pozicija:

  1. „Grantovi neprofitnim organizacijama – udruženja, organizacije i fondacije“
  2. „Grantovi za realizaciju Lokalnog akcionog plana za Rome Grada Tuzla“
  3. „Grantovi za ostale nacionalne manjine“
  4. „Grantovi neprofitnim organizacijama – sport“
  5. „Grantovi za projekte za mlade“

Podrška će se pružiti za projekte neprofitnih organizacija, koji se realizuju u prioritetnim oblastima određenim važećim strateškim dokumentima Grada Tuzle. Dodjela finansijskih sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji.

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija
– Prilog 1: Projektni prijedlog
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Logički okvir rada
– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 5: Administrativni podaci o aplikantu
– Prilog 6: Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
– Prilog 9: Obrazac za narativni izvještaj
– Prilog 10: Obrazac za finansijski izvještaj
– Smjernice za aplikante