Institucije neefikasne u provođenju aktivnosti na smanjenju zagađenosti zraka

Foto: Ilustracija
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ured za reviziju institucija u FBiH proveo je reviziju učinka o temi “Aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine na smanjenju zagađenosti zraka” kojom je utvrđeno da nadležne institucije nisu bile efikasne u provođenju aktivnosti na smanjenju zagađenosti zraka.

Istaknuto je da regulatorni okvir koji uređuje tu oblast nije usklađen sa EU zakonodavstvom iz oblasti zaštite okoliša, a konstatovane su i nedorečenosti postojećih propisa.

– Postoji značajan prostor za unapređenje aktivnosti nadležnih institucija na smanjenju zagađenosti zraka u FBiH. Prije svega, neophodno je uspostaviti odgovarajući regulatorni okvir za smanjenje zagađenosti, osigurati sveobuhvatno praćenje kvaliteta zraka, efikasnije planiranje i realiziranje mjera za smanjenje zagađenosti, te odgovarajući inspekcijski nadzor nad zagađivačima – navedeno je u saopćenju.

Predmet revizije bile su aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele u periodu od 2016. do 2018. radi smanjenja zagađenosti zraka. Revizijom su obuhvaćene aktivnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Federalne uprave za inspekcijske poslove, kantonalnih ministarstava nadležnih za okoliš, te kantonalnih uprava za inspekcijske poslove.

Ravizija je pokazala da nadležne institucije nisu osigurale sveobuhvatno praćenje kvaliteta zraka u FBiH. Postoje područja koja nisu pokrivena monitoringom kvaliteta, a na područjima na kojima je monitoring uspostavljen nije osigurano mjerenje svih zakonom propisanih parametara. Iako je zrak u određenim dijelovima FBiH izrazito zagađen, građani nemaju dovoljno jasne i lako dostupne informacije o njegovom kvalitetu, niti upute o tome kako mogu zaštiti zdravlje od štetnog uticaja polutanata.

– Nije uspostavljen registar emisija u zrak, a dostupni podaci o emisijama pojedinačnih zagađivača nisu pouzdani. Kantonalni planovi zaštite zraka ne sadrže dovoljno konkretnih mjera usmjerenih na smanjenje zagađenja iz glavnih izvora zagađenja, a nadležne institucije ne raspolažu podacima o efektima preduzetih mjera na smanjenju zagađenja. Također, nije uspostavljen odgovarajući inspekcijski nadzor u oblasti zaštite zraka – saopćeno je iz Ureda za reviziju institucija u FBiH.