Istraživanje: Građani podržavaju da se kućni otpad koristi kao resurs i alternativno gorivo

     

U okviru kampanje „Otpad kao resurs i alternativno gorivo-RDF“ Centri civilnih inicijativa (CCI)
proveli su istraživanje javnog mnijenja na temu kućnog otpada. Istraživanje je provedeno na temelju tri
najvažnija principa u hijerarhiji upravljanja otpadom, princip prevencije, reciklaže i iskoristivosti.

Što se tiče količine otpada koje domaćinstvo proizvede na dnevnom nivou rezultati su pokazali da
građani Federacije BiH nemaju jedinstven stav i ne vode računa o količini otpada koji proizvedu u svom
kućanstvu niti gdje taj otpad završava.

U pogledu razvrstavanja kućnog otpada u za to predviđene kontejnere, građani su bili konkretniji u svojim odgovorima. Interesanto je da je skoro isti procenat anketiranih domaćinstava, oko dvije trećine, i u gradu i selu koji su se izjasnili da ne razrvstavaju otpad jer ne postoje takvi kontejneri u
njihovoj blizini.

S druge strane, domaćinstva koja žive na selu značajno češće od onih u gradu ističu da ne žele
razvrstavati kućni otpad (13% naprema 7%), kao i da svoj otpad pale ili ga razvrstavaju za vlastite
potrebe (3% naprema 0,5%). Oko petine domaćinstava (19%) razvrstava kućni otpad u za to predviđene spremnike, dok se 10% domaćinstava izjasnilo da ne žele to raditi.

Provedeno istraživanje pokazalo je da većina domaćinstava, podržava da se odpad počne koristiti kao
alternativno gorivo, a sve manje da se odlaže na odlagališta. Sumarno prikazano, 73% anketiranih je
za korištenje otpada kao alternativnog goriva, i to 44,9% pod uslovom da to bude isključivo po
eklološkim standardima, a 28,1% su za ovu opciju u svakom slučaju. Gradska domaćinstva češće od seoskih podržavaju korištenje otpada u industrijske svrhe u skladu sa ekološkim standardima (52% naprama 39%), dok seoska domaćinstva češće od gradskih ni u kom slučaju ne podržavaju ovakvo korištenje otpada (34% naprama 18%). Oko četvrtine domaćinstava (27%) ne podržava korištenje otpada u industrijskom sektoru.