Izmirenje obaveza Rudnika ”Đurđevik” u ratama

Izmirenje obaveza Rudnika ”Đurđevik” u ratama

Objavio: -

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijedlog Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih, a neuplaćenih koncesionih naknada za JP ”Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja ”Đurđevik” d.o.o. Đurđevik.

Ovim prijedlogom Protokola vrši se reprogram obaveza Rudnika po osnovu obračunate, a neuplaćene koncesione naknade za mrki ugalj u iznosu od 686.631,50 KM na period od 6 jednakih mjesečnih rata koje će dužnik uplatiti zaključno sa 20. novembrom 2019. godine.