Jednošalterski sistem za lakše poslovanje i registraciju privrednih subjekata

Jednošalterski sistem za lakše poslovanje i registraciju privrednih subjekata

Objavio: -

Vlada FBiH usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti o uspostavi jednošalterskog sistema i elektronske registracije s prijedlogom Akcionog plana.

Akcioni plan definira aktivnosti, nosioce aktivnosti i rokove provođenja, kako bi bila osigurana nesmetana realizacija mjera na uspostavi jednošalterskog sistema, predviđa uspostavu mehanizama koordinacije, kao i monitoringa i nadzora nad implementacijom cjelokupnog projekta. Akcionim planom se, također, uvodi sistem redovnog izvještavanja o napretku u realizaciji aktivnosti, kao i ključni elementi vezani za način izmjena i dopuna Akcionog plana.

Kako je većina sredstava potrebnih za realizaciju projekta, osigurana iz donatorskih sredstava, potrebno je izvršiti koordinaciju s Grupacijom Svjetske banke kao implementatorom, s radom Interesorne radne grupe, kao i ostalim institucijama, koje je neophodno uključiti u proces na različitim nivoima vlasti, kao što su državni, kantonalni, općinski i sudstvo.

Osnovni cilj je osigurati poboljšanje poslovnog okruženja, kao i ranga BiH po pitanju lakoće poslovanja. Prema izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja za 2016. u kojem je proces registracije poslovnih subjekata analiziran i rangiran u 189 zemalja svijeta, BiH je zauzela nezavidno 175. mjesto (najnižih 10 posto).

Obzirom na veliki broj aktivnosti, posebno u dijelu pravnog okvira, potrebno je osigurati da se zakoni, podzakonski akti, kao i njihove izmjene i dopune, gdje god je moguće donose sinhronizirano i u paketu kako bi bio postignut sinergijski efekat i pojednostavljen cjelokupan proces.
Akcionim planom planirano je pokretanje jednošalterskog sistema i zvanično puštanje u rad šaltera FIA do 31.1.2018 godine, a do 5.11.2018. godine puštanje u rad elektronske registracije i pre-registracije poslovnih subjekata.

Federalna vlada izmijenila je Rješenje o formiranju Interesorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata. Ovim izmjenama je smanjen broj članova sa 13 na 7 s ciljem efikasnije realizacije aktivnosti.