27 C
Tuzla
18.07.2024.

JP RPC Tuzla – Inkubator ”Lipnica” d.o.o.: Ponovljeni Javni oglas o prodaji rashodovanih stalnih sredstava – stari toplovodni kotlovi

Na osnovu člana 54. Statuta JP RPC Tuzla – Inkubator “Lipnica” d.o.o., a u skladu sa Odlukom o prodaji 02-92-1/22 od dana 31.01.2022 godine  direktor Društva objavljuje

PONOVLJENI JAVNI OGLAS
o prodaji rashodovanih stalnih sredstava – stari toplovodni kotlovi

I Predmet prodaje:

 1. Predmet prodaje je stari toplovodni kotlovi (2 komada starih toplovodnih kotlova koji nisu za dalju upotrebu – otpadni materijal)
 2. Stari toplotni kotlao, proizvod Topling Prnjavor, tip TK-1000, fabrički broj i godina proizvodnje 109/08
 3. Stari toplotni kotlao, proizvod Topling- Prnjavor, tip TK-1000,fabrički broj i godina proizvodnje 167/08

Tehnički podaci za kotlove tipa TK-1000

 • Dimenzije kotla: ŠxDxV =1000 x 1820 x 2200 mm (širina x dužina x visina)
 • Masa kotla: 4720 k do 5000 kg
 • Toplotna snaga: 1000 kW

II Uslovi prodaje

 1. Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.
 2. Početna cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati je u ukupnom iznosu
  od 4.700,00 KM.
 3. Način prodaje je javna prodaja putem prikupljanja pismenih ponuda od potencijalnih kupaca. Pravo dostavljanja pismenih ponuda u zatvorenim kovertama, lično ili putem pošte imaju sva pravna i fizička lica, a dostavljanje istih izvršiti do 10.02.2022 godine do 12 h, na adresu JP RPC Tuzla-Inkubator “Lipnica” d.o.o, Proleterskih brigade br. 60, 75213 Lipnica
  sa naznakom JAVNI OGLAS – PONUDA ZA STARI TOPLOTNI KOTLOVI
  u zatečenom stanju – NE OTVARATI

III  Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži pismo – ponudu.

 1. Ponuda za fizička lica treba da sadrži:

– podatke o fizičkom licu (ime i prezime, adresa i broj telefona, broj tekućeg računa, broj i naziv banke);

– kopija identifikacionog dokumenta;

– iznos ponude izražen u KM;

– izjavu o prihvatanju predmeta prodaje u zatečenom stanju bez prava na reklamaciju (ovjerenu od nadležnog organa);

– izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji izvršiti uplatu postignute kupovne cijene u roku od osam (8) dana od dana javnog otvaranja ponuda (ovjerenu od nadležnog organa);

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca.

 1. Ponuda za pravna lica treba da sadrži:

– podatke o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od strane nadležnog organa,  fotokopije uvjerenja o poreznoj registraciji kod porezne uprave FBiH i uvjerenja o iđentifikacionom broju kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH),  adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke);

– ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije;

– izjavu o prihvatanju predmeta prodaje u zatečenom stanju bez prava na reklamaciju (ovjerenu od nadležnog organa),

– izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji izvršiti uplatu postignute kupovne cijene u roku od osam (8) dana od dana javnog otvaranja ponuda (ovjerenu od nadležnog organa);

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom od strane podnosioca.

IV  Dostavljanje ponuda

 1. Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom JAVNI OGLAS – PONUDA ZA STARI TOPLOTNI KOTLOVI u zatečenom stanju – NE OTVARATI – treba dostaviti najkasnije 10.02.2022 godine, do 12, 00 sati, lično ili putem pošte na protokol JP RPC Tuzla- Inkunator “Lipnica” d.o.o.
 2. Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu, neće se uzeti u razmatranje.
 3. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 10.02.2022 godine u 12, 30 sati na adresi Proleterskih brigada br.60, 75213 Lipnica, u službenim prostorijama Upravne zgrade – sala za sastanke.
 4. Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.
 5. Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač ukoliko ponudi cijenu istu ili veću od početne cijene.

V Tok licitacije

 1. Registracija ponuđača – provjera identiteta podnosioca ponude, zakonskog zasupnika ili punomoćnika.
 2. Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopštavaju se pravila postupka licitacije.
 3. Predsjednik Komisije saopštava sadržaj javnog oglasa i poziva učesnike da pristupe otvaranju prispjelih ponuda.
 4. Nakon otvaranja svih blagovremeno pristiglih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili početnu ili cijenu iznad utvrđene početne cijene i konstatuje se da je vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču.
 5. Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu cijenu ili veći iznos Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.
 6. Ako za se za istu prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola JP RPC Tuzla-Inkubator “Lipnica” d.o.o.
 7. Nakon zaključene licitacije utvrđuje se ponuđač koji je ponudio najpovoljniju cijenu i konstatuje da je vozilo prodato istom.

VI  Obaveze kupca

 1. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena – kupac, dužan je uplatiti puni iznos za kupljeno vozilo u roku od 8 dana od dana proglašenja pobjednika licitacije, nakon čega će se, uz dostavljanje dokaza o uplati, s njim zaključiti kupoprodajni ugovor. Predaja kupljenog predmeta prodaje kupcu – najpovoljnijem ponuđaču će se izvršiti uz potpis zaspisnika o primopredaji.
 2. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi Kupac.
 3. Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje, a primopredaja će se izvršiti odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati.
 4. Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora), ugovor će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

VII Dodatne informacije

 1. Tekst javnog oglasa će biti objavljen na web stranici JP RPC Tuzla i na RTV SLON EXTRA
 2. Dodatne informacije mogu se dobiti u JP RPC Tuzla-Inkubator “Lipnica” d.o.o. svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa o prodaji u periodu od 08,00 do 15,00 sati.
 3. Kotlovi se mogu pogledati u JP RPC Tuzla-Inkubator “Lipnica” d.o.o., radnim danima u periodu od 01.02.2022 godine  do 09.02.2022 godine u periodu od 08,00 do 10,00 sati do (uz obaveznu telefonsku najavu na  br. 035/806-371.

4) Kontakt osoba: Arnela Vasilj

Vezane vijesti

TUZLA