Kako do strateškog partnera za MSP kroz dokapitalizaciju ili prodaju udjela investicionim fondovima?

Two business people discussing data or planning work on background of their colleagues handshaking
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Dobrodošli na vodeću praktičnu radionicu u BiH namijenjenu vlasnicima, generalnim direktorima i višem menadžmentu u malim i srednjim preduzećima (MSP) koji imaju u planu unaprjeđenje poslovanja kroz ulazak strateškog partnera i dokapitalizaciju svojih kompanija. Radionica je također namijenjena i vlasnicima i generalnim direktorima onih MSP koji planiraju prodaju dijela ili cijele kompanije strateškim partnerima ili investicionim fondovima.

Unaprjeđenje poslovanja MSP je ključan aspekt ovakve transakcije. Pored inicijalnog uvećanja likvidnosti koje donose investicioni fondovi i strateški partneri u MSP, oni se posebno bave unaprjeđenjem korporativnog upravljanja, unaprjeđenjem prodaje, strateškim pozicioniranjem ili repozicioniranjem kompanije, izlaskom na strana tržišta, finansijskom, poreznom, operativnom i pravnom optimizacijom. Ovo su bitni faktori poslovanja kompanije na kojima investicioni fondovi rade zajedničkim snagama sa vlasnicima i menadžmentom MSP u cilju višestrukog podizanja vrijednosti kompanije.

Radionicu vode WM Equity Partners konsultanti iz Beograda sa preko 15 godina iskustva u ovoj oblasti koji su do sada pomogli velikom broju kompanija u regionu da pronađu strateškog partnera ili prodaju cijelu kompaniju.

Proces finansiranja SME uglavnom se bazira na kreditiranju od strane bankarskog sektora i finansiranju kroz lizing aranžmane sa lizing kompanijama. Komplementarno finansiranje dolazi od strane investitora od kojih su to najčešće investicioni fondovi. Kada su SME u pitanju, prvenstveno se misli na fondove preduzetničkog kapitala (eng. Venture Capital Funds) i privatne fondove (eng. Private Equity Funds). Učešće u kapitalu SME od strane investicionog fonda predstavlja značajni međukorak do finalne destinacije: strateški partner. Investicioni fondovi su partneri koji dijele rizik sa vlasnicima MSP. Takođe, aktivno učestvuju u unaprjeđenju poslovanja MSP i stvaranja dodatne vrijednosti za vlasnike kompanija, prethodno unoseći dodatni kapital u poslovanje. Svojim učešćem u kapitalu MSP, investicioni fondovi računaju na veći prinos na uložena sredstva od banaka, prvenstveno kroz uvećanje vrednosti kompanije i uspješnoj prodaji iste strateškom partneru.

Nakon radionice, WM Equity Partners konsultanti će održati besplatne kratke 1 na 1 razgovore za predstavnike MSP na kojima će dati konkretne savjete i prijedloge za dalje korake za zainteresovane kompanije. WM Equity Partners mogu ponuditi i konsalting usluge na polju razvoja konkretnih poslovnih i investicionih planova, unaprjeđenju korporativnog upravljanja, unaprjeđenju finansijske pozicije MSP i porezne optimizacije. Ove oblasti su od velike važnosti za pripremu kompanija za dodatno finansiranje, dalji razvoj i eventualnu prodaju kompanije strateškom partneru.

Učesnici će također imati priliku naručiti tzv. “One pager” ključni profilni dokument za svoju firmu koji predstavlja osnovni dokument koji se šalje investitorima kao prvi korak u pronalaženju strateškog partner ili prodaji dijela ili cijele kompanije.

Predstavnici EBRD-a će u svojoj prezentaciji predstaviti i EBRD program podrške privatnom sektoru kroz direktno investiranje, kreditne linije preko loklanih banaka i posebno program podrške savjetodavnim uslugama u malim i srednjim preduzećima u BiH.

Ova radionica predstaviće cijeli proces dokapitalizacije ili prodaje udjela investicionim fondovima. Također će definisati ciljeve koje MSP ostvaruje kroz ovakvu vrstu finansiranja uključujući i uspješne primjere iz okruženja. Učesnici seminara će dobiti listu koraka koje vode ka ostvarenju ove transakcije, dodatne relevantne primjere transakcija iz relevantnih industrija u okruženju kao i dokumenat “One-pager” o svojoj kompaniji koji je najbitniji korak u inicijalnom predstavljanju investicionim fondovima i otpočinjanju saradnje sa njima. U slučaju zainteresovanosti za dalju saradnju, kompanija dobija detaljan dokumenat pod nazivom “Info memo” koji je presudan u donošenju odluke od strane investicionih fondova da investiraju u pomenuti MSP.

TEME RADIONICE

  • Načini finansiranja MSP dostupni na trzištu;
  • Dokapitalizacija ili prodaja udijela investicionim fondovima;
  • Benefiti učešća investicionih fondova u kapitalu MSP;
  • Priprema MSP za pristup investicionim fondovima i proces;
  • Primjeri uspješnih investicija u kapital MSP od strane investicionih fondova;
  • Grantovi kao dodatni izvor projektnog kofinansiranja MSP;
  • Sljedeći koraci koji podrazumijevaju izradu “One-page” dokumenta i razmatranje Projekta pripreme SME za pristup investicionim fondovima i grantovima;
  • Predstavljanje EBRD programa podrške privatnom sektoru i program podrške savjetodavnim uslugama u MSP u BiH.

Više informacija možete pronaći OVDJE.