27 C
Tuzla
18.07.2024.

Kalesija: Raspisan Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” međunarodne organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, na osnovu utvrđenih uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu “Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” kojim su osigurana sredstva u cilju nabavke i dodjele plastenika.

World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika na području općine Kalesija. Projekat sufinansiraju Općina Kalesija u iznosu od 40%, međunarodna organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini u iznosu od 40 % i krajnji korisnik u iznosu od 20% od ukupne vrijednosti plastenika. 15 korisnika će biti podržano kroz dodjeljivanje plastenika od 50m2 sa sistemom za navodnjavanje.

I- PRAVO UČEŠĆA

 • Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima sa područja općine Kalesija, koje posjeduju zemljište i parcele za postavljanje plastenika. Prioritet se daje porodicama sa djecom registrovanom u programu organizacije World Vision.
 • Pravo na učešće imaju osobe koje u svom posjedu imaju najmanje 0,2 ha zemljišta na području općine Kalesija koje je pogodno za postavljanje plastenika i sa pristupom vodi.
 • Pravo na učešće imaju osobe  koje su u mogućnosti obezbijediti vlastito učešće u iznosu 20% od ukupne vrijednosti plastenika (250 KM učešća u vidu pripreme zemljišta, pripreme za postavljanje plastenika – nabavka šljunka i cementa).
 • Pravo na dodjelu plastenika nemaju lica koja su dobila ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u posljednjih 5 godina.
 • Pravo učešća nemaju lica koja u svom vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva imaju plastenik.
 • Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini i Općine Kalesija.

II – USLOVI

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće osnovne i dopunske kriterije:

IIa. OSNOVNI KRITERIJI

 1. Domaćinstvo sa pet i više članova
 2. Domaćinstvo sa najmanje dvoje maloljetne djece,
 3. Domaćinstvo bez stalnih mjesečnih prihoda,
 4. Domaćinstvo sa stalnim mjesečnim prihodima po članu ispod 400,00 KM
 5. Domaćinstvo čiji su mjesečni prihodi socijalni prihodi,
 6. Domaćinstvo čiji je jedini izvor mjesečnih prihoda poljoprivreda,
 7. Domaćinstvo čiji je nosilac žena,
 8. Domaćinstvo čiji je nosilac ili član osoba sa invaliditetom (neratni invalidi i civilne žrtve rata, ratni vojni invalidi I i II kategorije), dijete i/ili osoba sa smetnjama u razvoju, nezaposlena mlada osoba (do 35 godina starosti), nezaposleni roditelj maloljetnog djeteta, samohrani roditelj i/ili žrtva nasilja u porodici.

IIbDOPUNSKI KRITERIJI

 1. Djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program,
 2. Iskustvo u  proizvodnji povrća.

Ispunjavanje najmanje prva dva od navedenih osnovnih kriterija (tačka IIa. 1. i IIa. 2) je obavezujuće za sve potencijalne korisnike prilikom administrativne provjere. Administrativna provjera će podrazumijevati direktnu posjetu korisnicima s ciljem utvrđivanja tačnosti podataka navedenih u prijavnom obrascu/zahtjevu za prijavu. U slučaju izjednačenosti tokom procesa bodovanja potencijalnih korisnika, prednost će se dati aplikantima čija su djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program (tačka IIb. 1).

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac,
 2. Dokaz o prebivalištu,
 3. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 4. Dokaz o posjedovanju zemljišta,
 5. Kućna lista,
 6. Dokaz o primanjima za sve punoljetne članove domaćinstva,
 7. Uvjerenje JU Centar za socijalni rad o statusu – primanjima,
 8. Izjava o izvorima pihoda iz poljoprivrede (ovjerena od strane nadležnog organa),
 9. Dokaz o invaliditetu nosioca domaćinstva,
 10. Izjava da ne posjeduje plastenik, da nisu dobili ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u poslednjih 5 godina i da nisu članovi uže porodice zaposlenika Općine Kalesija iili World Vision International u Bosni Hercegovini.

IV- PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Općina Kalesija će oformiti Komisiju za selekciju korisnika za donaciju plastenika u sastavu predstavnik Općine, predstavnik Grupe za dobrobit djece općine Kalesija – Centar za socijalni rad Kalesija, predstavnik WVI u BiH i izvršiti selekciju 15 korisnika.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

 • Pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostaviti Općinskom načelniku.
 • Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje gore navedena komisija.
  • Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici općine Kalesija.

NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji o plasteničkoj proizvodnji.
 • Obrasci prijavnog obrasca/zahtjeva za prijavu se mogu preuzeti u Šalter sali Općine Kalesija. Popunjenu prijavu na Javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol u Šalter sali Općine Kalesija, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika WVI u BiH“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba, te oglasnoj ploči općine Kalesija.
 • Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Stručnoj službi općinskog načelnika, ili na broj telefona 035 367 700 svakim radnim danom od 08,00-16,00 sati, te na broj telefona 063 776 715 – World Vision International.

Vezane vijesti

TUZLA