Koji koncesionari u TK ne plaćaju koncesione naknade?

Foto: ilustracija
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici prihvatila je Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Tokom 2018. godine zaključeno je osam novih ugovora, a za 2019. godinu se očekuje trend povećanja broja Ugovora o koncesiji.

U Izvještaju se navodi zadovoljstvo da su u proteklom periodu postignuti vidni rezultati, kako u pogledu broja zaključenih ugovora, tako isto i u pogledu izvršavanja obaveza po osnovu ugovora o koncesijama. Kada je u pitanju nadzor, provjera rada koncesionara i praćenje izvršenja koncesionih ugovora, Komisija za koncesije je u potpunosti realizovala planirane aktivnosti kroz dva kontrolna nadzora koncesora i svih koncesionara koji su imali zaključene ugovore.

Kao kontinuirani problem u posljednjih nekoliko godina nameće se neizvršavanje ugovorom preuzetih obaveza od strane nekolicine koncesionara u smislu plaćanja koncesionih naknada. Tu se prije svega misli na JP ”Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD Rudnici ”Kreka” d.o.o. Tuzla i JP ”Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja ”Đurđevik” d.o.o. Đurđevik. Međutim, bitno je naglasiti da se i taj problem uz zalaganje Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i samog koncesionara pokušava rješavati i pronaći adekvatno rješenje za sve učesnike u koncesionom procesu. Svi ostali koncesionari su se uglavnom ponašali u skladu sa zaključenim ugovorima.