“Komunalac” Tuzla: Poziv na licitaciju za prodaju dotrajalih vozila i opreme

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na osnovu člana 53. Statuta JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, te Odluke o ponovljenoj trećoj prodaji dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje-licitacije br: 01-171/19-1 od 28.01.2019. godine, direktor preduzeća objavljuje JAVNI OGLAS o ponovljenoj trećoj prodaji dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije,

1. PREDMET PRODAJE:

1.1. Predmet Javnog oglasa je ponovljena treća prodaja dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije, i to:

1. Buldožer LIEBHERR PR 724 LGP

proizvođač: LIEBHERR
tip: PR 724 LGP
ser.br: VAUZO755KZT011273
god prozvodnje: 2010.
motor: 120 k W

2. Viljuškar HYUNDAI HB 15 E

proizvođač: HYUNDAI
tip: HB 15 E
ser.br: 2151266
godina proizvodnje: 2011.
Ostalo: neispravan sat

3. Viljuškar dizel Stanje: neispravan

4. Teretno vozilo, Samoistovarivač/kiper DAIMLER-BENZ

Proizvođač: DAIMLER-BENZ
Tip: 1617
Broj šasije: 38506714698304
godina proizvodnje: 1980.
Motor: dizel

2. CIJENA I NAČIN PRODAJE

2.1.Početna cijena za
Buldožer LIEBHERR PR 724 LGP, iznosi 60.000,00 KM bez PDV-a.

2.2.Početna cijena za
Viljuškar HYUNDAI HB 15 E iznosi 7.500,00 KM bez PDV-a.

2.3.Početna cijena za
Viljuškar dizel, iznosi 2.500,00 KM bez PDV-a.

2.4.Početna cijena za
Teretno vozilo, Samoistovarivač/kiper DAIMLER-BENZ, iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a.

2.5.Predmeti prodaje se ne mogu prodati ispod navedene cijene te se prodaju prema načelu „viđeno-kupljeno“ čime su isključeni svi naknadni prigovori i/ili reklamacije.

2.6.Poreze i naknade u vezi s prodajom dužan je platiti kupac i to na prodajnu cijenu vozila.

2.7.Pravo na kupovinu predmeta ostvaruje ponuđač koji ponudi najveći iznos u visini početne cijene ili veći.

3. PRAVO UČEŠĆA

3.1.Pravo učešća u prodaji – licitaciji imaju domaće i strane pravne i fizičke osobe koje uplate kauciju u iznosu od 10% početne cijene pojedinog vozila za koje ponuđač licitira.
3.2.Kaucija se uplaćuje na žiro račun JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla broj: 161-025-00008400-67 koji se vodi kod Raiffeisen Banke, zaključno sa danom 07.02.2019. godine, uz obaveznu naznaku za koje vozilo odnosno opremu se polaže kaucija.
3.3.Učesnicima u postupku prodaje – licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 10% će biti vraćena u roku od 7 dana od dana završetka prodaje – licitacije, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuđaču biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa ponuđene cijene.
3.4.Radnici zaposleni u JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla nemaju pravo učestvovati u prodaji – licitaciji.

4. PREGLED VOZILA

4.1. Vozila i oprema koji su predmet prodaje – licitacije mogu se pogledati na službenom parking prostoru JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, Ul. Husinskih rudara bb, 75 000 Tuzla, svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona 062/348-362.
4.2.Licitacija će se održati dana 08.02.2019. godine u 12,00 sati, na adresi Husinskih rudara bb, 75
000 Tuzla.

5. DOSTAVLJANJE PONUDA

5.1.Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati redni broj, marku i tip, za koje se ponuda dostavlja, sa naznakom “PONUDA ZA PONOVLJENU TREĆU PRODAJU DOTRAJALIH VOZILA I OPREME PUTEM LICITACIJE – NE OTVARATI”
5.2. Rok za dostavljanje ponuda je 08.02.2019. godine do 9,00 sati. Sve ponude dostavljene nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

6. OTVARANJE PONUDA

6.1. Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo zainteresovanih ponuđača, održaće se 08.02.2019. godine u 12,00 sati, u prostorijama JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, Ul. Husinskih rudara bb, 75 000 Tuzla.
6.2.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili putem punomoćnika, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učestvovanje u licitaciji (obavezno predočiti punomoć/ovlaštenje)

7. SADRŽAJ PONUDE

7.1.Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, kopija identifikacionog dokumenta)
7.2.Podaci o pravnoj osobi (kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili rješenje o registraciji preduzeća, ovjerena pečatom pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona).
7.3.Iznos ponude mora biti iskazan isključivo u konvertibilnim markama (KM)
7.4.Redni broj, marka i tip vozila
7.5.Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti pootpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.
7.6.Prihvatljivom ponudom se smatra svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 7.1. do 7.5. i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene pojedinog vozila.
7.7.Licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponuđač za jedno vozilo.

8. POSTUPAK PRODAJE – LICITACIJE

8.1.Predsjednik komisije otvara ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj, marku i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.
8.2.Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku licitacije.
8.3.Komisija, nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljnije ponude za svako vozilo o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik komisije proglašava pobjednike licitacije koji su dostavili najpovoljniju ponudu za pojedino vozilo.
8.4.Ako se na poziv za prodaju – licitaciju određenog vozila odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom, komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.
8.5.Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, komisija će na javnom otvaranju ponuda provesti dodatnu usmenu prodaju – licitaciju i odabrati povoljnijeg ponuđača.

9. OBAVEZE KUPCA

9.1.Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji u roku od sedam dana od dana završetka licitacije.
9.2.Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos najkasnije u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora.
9.3.Sve poreze i troškove u vezi s prenosom vlasništva snosi kupac.
9.4.Primopredaja vozila – opreme izvršiće se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

9.5.Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji ili ne uplati iznos ponuđene cijene, uplaćena kaucija od 10% neće biti vraćena, a prodavac će zaključiti Ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

10. DODATNE INFORMACIJE

10.1. Prodaja vozila se vrši po principu “viđeno-kupljeno” i bez mogućnosti naknadnih prigovora i reklamacija, koje se neće ni razmatrati.
10.2. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom – licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 10,00 do 14,00 sati na broj telefona 062/348-362, kontakt osoba Bašić Senajid.
10.3. JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju po ovom Javnom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.