Koordinacija boračkih udruženja Grada Tuzla: Naš predstavnik neće podleći pritiscima!

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Koordinacija boračkih udruženja Grada Tuzla na svojoj sjednici održanoj 02.04.2019. raspravljala je o trenutnoj situaciji vezanoj za donošenje Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, te donijela niz zaključaka.

Koordinacija boračkih udruženja Grada Tuzla  apsolutno podržava predstavnika tj.predstavnika Koordinacije maljoljetnih boraca u radnoj grupi za izradu zakona i njegovom nastojanju da artikuliše prijedloge Koordinacije koju predstavlja, iako je od prvog dana izložen pritiscima da se zakon donese u obliku koji je bitno drugačiji od zakona koji je već usvojen od strane Predstavničkog doma Parlamenta F BIH.

Koordinacija boračkih udruženja Grada Tuzla napominje da Član 19 glasi:

1) pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branilac pod uslovom da je bio pripadnik OS BIH najmanje 12 mjeseci,ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji BIH ako je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje dvije godine neprekidno i do prvog ponuđenog posla u struci od strane Službe za zapošljavanje i ako demobilisani borac ostvaruje prihode po nekom drugom osnovu u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u FBIH za mjesec decembar 2018.

Insistiraju da se član 19 pomenutog zakona u potpunosti prihvati u izvornom obliku na način kako je i usvojen, a ne da se izmjenom navedenog člana pripadnici boračke populacije ponovno dovedu u diskriminirajući položaj i da se dijele po starosnoj dobi. Smatramo da lica iz člana 2 Zakona ne bi trebalo da se gledaju kao socijalni slučaj, već naprotiv, ta lica treba po mogućnosti zaposliti u struci. Zbog toga i traže da se pravo koristi do prvog ponuđenog posla.

Također napominju da je za nas apsolutno neprihvatljivo da se prava iz zakona crpe na nivou kantona, a ne Federacije što ponovo otvara sumnju da se prava neće moći crpiti sve dok kantoni ne budu usaglasili zakonska rješenja,proveli silne birokratske procedure i razvuku nam pamet u narednom periodu koji kako vidimo iz procesa koji su iza nas može trajati u nedogled.

„Mi smo bili pripadnici Armije Republike BIH a ne pripadnici nekakvih kantonalnih armija“, poručili su iz Koordinacije boračkih udruženja Grada Tuzla