Korupcija je svuda oko nas: U 2018. godini Tužilaštvo TK podiglo 92 optužnice protiv korupcije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Kantonalno Tužilaštvo TK u protekloj godini podiglo je 92 optužnice protiv korupcije. Ovaj podatak, kažu iz Tima za sprečavanje korupcije, znak je da su građani ohrabreni da prijave korupciju.

„Mi smo generalno u proteklom periodu, ako se posmatraju rezultati koje je postigao tim, po procjeni delegacije EU u BiH postigli zavidne rezultate obzirom da je u proteklom periodu postigli zavidne rezultate, obzirom da je na području TK uspostavljen sistem prevencije korupcije.“ – kazao je Miralem Halilović, predsjednik Tima za sprječavanje korupcije TK.

U taj sistem uključene su sve državne institucije, kako bi se zajedno borile protiv korupcije, koja se, prema riječima Halilovića, pojavljuje u svim ustanovama, od obdaništa pa do visokih državnih organa. Aktivnosti kantonalnog Tima za sprječavanje korupcije je da se pronađu rizici korupcije, a zatim da se u dogovoru sa nadležnim institucijama preduzmu mjere kako bi se ona spriječila. A rizika za korupciju je mnogo.

„Mogu reći da su ti rizici najčešći i najrasprostranjeniji u procesima zapošljavanja, javnim nabavkama, sukobima interesa, to je taj veći broj rizika.“ – dodao je Halilović.

Zaključno sa zadnjim danom prošle godine, od ukupno 169 institucija, 51 institucija usvojila je plan borbe protiv korupcije, 28 njih dostavilo je korigovane planove borbe protiv korupcije na konačno mišljenje, dok 38 institucija nije postupilo po uputi Tima za dostavljanje korigovanih planova. Zbog toga je Vlada TK na sjednici zadužila ministarstva da ustanove iz svog resora, obavežu da ih izradi, te da ih u roku od 30 dana dostave na uvid Timu za sprečavanje korupcije.

Na sjednici Vlade danas je bilo govora i o institucijama kulture. U informaciji o stanju u oblasti kulture na području TK, koju je Vlada i prihvatila se navodi da su ustanove kulture i pored sve složenijih finansijskih prilika, a koje su nastale kao posljedica nedovoljnog ulaganja u ovaj sektor, nosioci aktivnosti iz događaja kulture na području Kantona.

„Kada su u pitanju ukupna sredstva koja se odnose  na, kako sredstva budžeta, tako i vlastitih prihoda kojima se finansira iznose više od tri miliona KM. Ono što je detektovano kao problem je vrlo nizak udio, kako i ustanova, tako i udruženja sa područja TK u iznosu sredstava koje ostvaruju sa viših nivoa vlasti.“ kazala je – Slavena Vojinović, ministrica za kulturu, sport i mlade TK u tehničkom mandatu.

Ministarstvo će zbog toga u narednom periodu na sistematičan način pristupiti rješavanju problema prostornih kapaciteta, kao i pitanju nabavke nove i zamjene dotrajale opreme, te nastaviti jačati kapacitete ustanova i udruženja u oblasti kulture, a sve u cilju privlačenja sredstava od domaćih i stranih donatora.