Misija OSCE-a i Ambasada Švedske u BiH predstavile prioritete švedskog predsjedavanja OSCE-om u 2021. godini

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini, Johanna Strömquist, i šefica Misije OSCE-a u BiH, Kathleen Kavalec, predstavile su 21. januara u Sarajevu prioritete švedskog predsjedavanja OSCE-om u 2021. godini.

„Primarni fokus Švedske kao države koja predsjedava OSCE-om će biti povratak na osnovne, fundamentalne zadatke OSCE-a: odbranu evropskog sigurnosnog poretka, pružanje podrške OSCE-ovom sveobuhvatnom konceptu sigurnosti i davanje doprinosa rješavanju sukoba u skladu sa međunarodnim pravom“, istakla je ambasadorica Strömquist. „Pristup našeg predsjedavanja je zasnovan na OSCE-ovim zajedničkim principima i preuzetim obavezama, pravilima i alatima kreiranim sa ciljem sprečavanja i rješavanja sukoba i kriza, u svrhu izgradnje sigurnosti i za građane i za države”, dodala je.

Ambasadorica Strömquist je naglasila da jedino kroz međunarodnu saradnju može doći do održivog rješenja za sigurnosne izazove sa kojima se Evropa trenutno suočava. „Platforma koju OSCE pruža je izuzetno važna u tom kontekstu.“

„U Bosni i Hercegovini, fokus Švedske tokom predsjedavanja OSCE-om, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, će biti na izgradnji povjerenja i dijalogu, sveobuhvatnoj sigurnosti, uključujući borbu protiv korupcije, kao i na slobodi medija. Poštovanje ljudskih prava, jačanje demokratije, promocija vladavine prava i unapređenje rodne ravnopravnosti će biti sastavni dio našeg cjelokupnog djelovanja“, rekla je Strömquist.

„Izgradnja mostova i uspostavljanje povjerenja je od ključne važnosti za izgradnju inkluzivnijeg i prosperitetnijeg društva za sve u Bosni i Hercegovini“, istakla je Strömquist.

„Švedska i Misija OSCE-a u BiH će nastaviti da sarađuju sa domaćim i međunarodnim akterima na nadgradnji postojećih rezultata i na širenju izgradnje povjerenja i dijaloga između pojedinaca i organizacija u BiH“ dodala je ambasadorica Kavalec.

Ambasadorica Strömquist je naglasila da korupcija podriva demokratiju i naša društva, podstiče organizirani kriminal i sistematski prijeti održivom razvoju, demokraciji i sigurnosti. „Švedska i Misija OSCE-a u BiH će graditi na temeljima dosadašnjih napora usmjerenih ka borbi protiv korupcije i jačanju dobre uprave u državi.“ Nagalsila je da jačanjem demokratije, poštovanjem ljudskih prava i osnovnih sloboda i vladavine prava, društva mogu postići da budu sigurnija. „Jačanje transparentnosti, odgovornosti i vladavine prava u svrhu sprečavanja i borbe protiv korupcije će ostati prioriteti u 2021. godini“, istakla je Strömquist.

Govoreći o slobodi medija, Strömquist je rekla da su pravo na slobodu mišljenja i izražavanja ključni elementi OSCE-ovog sveobuhvatnog koncepta sigurnosti i oni će predstavljati glavni prioritet švedskog predsjedavanja.

„Poboljšanje medijske pismenosti, borba protiv dezinformacija i zaštita novinara će biti u fokusu. Zajedno sa Ambasadom Švedske u BiH, Misija OSCE-a u BiH će nastaviti da prati slučajeve napada na medije, uključujući zloupotrebu tužbi za klevetu u svrhu zastrašivanja novinara“, rekla je Kavalec.

Strömquist i Kavalec su naglasile važnost društava koje karakterizira rodna ravnopravnost, u kojima su svačija ljudska prava u potpunosti poštovana, sa boljim izgledima za održivi i prosperitetan razvoj koji može da se odupre izazovima. Široko zastupljeno učešće predstavnika civilnog društva u diskusijama o sigurnosti će ostati zajednički prioritet.

„Misija OSCE-a u BiH, uz pomoć Švedske, će pružiti podršku OSCE-ovom sveobuhvatnom konceptu sigurnosti putem uključivanja i svrsishodnog učešća žena i muškaraca i putem provedbe Agende „Žene, mir i sigurnost“. Ta Agenda će biti u fokusu Godišnje sigurnosne pregledne konferencije koju organizuje Misija i čije je održavanje zakazano za 9. februar“, zaključila je Kavalec.