Mjere iz Akcijskog plana za zaštitu od poplava iz 2014. djelimično realizovane

Foto: Arhiva
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Svaka od šest mjera definisanih Akcijskim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014. – 2017. je u određenom stepenu realizovana kroz niz aktivnosti koje su provedene u prethodnom periodu, rečeno je u Agenciji za vodno područje rijeke Save.

Ističu da je prvobitno planirani period implementacije plana bio od 2014. do 2017., međutim, zbog veoma ambicioznog plana praćenog velikim brojem aktivnosti, iste nije bilo moguće realizovati u navedenom roku.

Također, navode da treba imati u vidu da su aktivnosti predviđene Akcijskim planom osnova za donošenje Plana upravljanja poplavnim rizicima kao i Plana upravljanja vodnim područjem, čija izrada je predviđena za 2021., pa se samim tim kao logično javila potreba produženja implementacije Akcijskog plana.

Iz Agencije napominju da je Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 6. marta 2018. donijelo odluku da se važenje Akcionog plana produžava do 2021., kako bi bila osigurana njegova potpuna implementacija.

Za realizaciju Akcionog plana zadužene su sve institucije i organi nadležni za aktivnosti upravljanja vodama od državnog, preko entitetskih, kantonalnih i općinskih nivoa vlasti.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je do sada pripremilo dva godišnja izvještaja prema Vijeću ministara BiH u kojima je detaljno pojašnjena realizacija Akcionog plana po svakoj od utvrđenih mjera.

Ključne mjere iz Plana odnose se, između ostalog, na saniranje šteta nastalih od poplava, erozija i bujica u 2014., te usklađivanje sistema zaštite od poplava u BiH sa EU Direktivom o procjeni i upravljanju rizicima od poplava.

Također, mjere su usmjerene na uspostavljanje hidrološkog prognoznog sistema u BiH, te jačanje kapaciteta institucija nadležnih za upravljanje vodama i zaštitu od poplava u BiH.

(RTV Slon/Fena)