MVP BiH uputio poziv za saradnju visokoškolskim ustanovama u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je javni poziv visokoškolskim ustanovama registriranim u Bosni i Hercegovini, koje imaju izravan interes za razvijanjem aktivnosti radi ostvarenja intenzivnije suradnje u oblasti znanstveno-istraživačkog rada i edukacije.

Ustanove trebaju dostaviti potpisano i pečatom ovjereno pismo namjere za zaključivanje memoranduma o suradnji.

Osnovna intencija potpisivanja ovog memoranduma je unapređenje odnosa između Ministarstva vanjskih poslova BiH i visokoškolskih institucija koje rade na edukaciji kadrova čiji profil odgovara propozicijama za zaposlenje u MVP BiH ili drugim institucijama BiH, a kroz uspostavljanje okvira za održivu i dinamičnu suradnju u oblasti stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Strane potpisnice prepoznaju potrebu za korištenjem i uvođenjem modernih metoda u specijalističkim obukama iz oblasti vanjske politike, međunarodnih odnosa, međunarodnog prava, ekonomskih odnosa sa inozemstvom, političkih znanosti ili drugih relevantnih predmeta, te shodno tome izražavaju namjeru za zaključivanjem memoranduma, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Detalji sadržaja memoranduma, kao i sva prava i obveze strana, oblici i modaliteti suradnje, će biti precizirani u narednim fazama postupka, a nakon zaprimanja pisama namjere.

Suradnja će se provoditi u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini.

Za potrebe realizacije ovog memoranduma koristit će se raspoloživa sredstva iz proračuna potpisnika, te nije potrebno dodatno izdvajanje sredstava iz proračuna institucija BiH.

Zaključivanje Memoranduma ne proizvodi međunarodne pravne, financijske ili druge obveze za BiH, a ne postoji potreba donošenja novih ili izmjene postojećih zakona BiH. U ostvarivanju suradnje dvije strane se, kako se navodi, neće rukovoditi komercijalnim razlozima ili motivima.

Zainteresirane strane mogu dostaviti svoja potpisana i ovjerena pisma na adresu Ministarstva vanjskih poslova BiH (ul. Musala br. 2, 71000 Sarajevo), sa naznakom “MoU Pismo namjere; Ured za diplomatsku obuku”, najkasnije do 20.01.2021.

Upiti vezani za ovaj javni poziv se mogu uputiti izravno na e-mail adresu dr Mihajla Sužnjevića, načelnika Ureda za diplomatsku obuku MVP-a ([email protected]).