Nacrt budžeta TK upućen u Skupštinsku proceduru

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Nacrt budžeta i Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu spreman još 25. decembra, tek je nakon više od mjesec, upućen u Skupštinsku proceduru. Kada je u pitanju Budžet Kantona, u 2019. godini prihodi, primici i finansiranje ukupno iznose nešto više od 392 miliona 541 hiljadu KM.  Imajući u vidu očekivanje daljeg rasta prihoda od indirektnih i direktnih poreza planirani iznos je za oko 7,85 miliona KM veći u odnosu na planirane prihode u Budžetu iz 2018. godine.

“U Budžetu TK za 2019. prihodi i primici u dijelu budžetskih sredstava su veći od rashoda i izdataka za milion 918 hiljada, isti će se koristiti za pokriće akumuliranog deficita nastalim sa 31.12. 2018. U strukturi ukupnih prihoda, primitaka i finansiranja, najveći dio (82,70%) se odnosi na prihode od poreza,324.600 hiljada KM” – kazao je Miralem Nuhanović, ministar finansija u tehničkom mandatu Vlade TK.

Ono što karakteriše ovogodišnju rashodovnu stranu, između ostalog je povećanje potrebnih sredstava za isplatu plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave od 6,5% i dodatnih rashoda u budžetu, a što je u skladu sa postignutim dogovorima sa sindikatima. Također, izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju utvrđena je obaveza sufinansiranja prijevoza učenika koji putuju od kuće do škole 2 km i više, umjesto dosadašnjih 4 km i više, za što je osigurano ukupno više od milion i 861 hiljadu KM.

“Ukupni rashodi i izostaci planirani su u iznosu od 392 miliona 141 hiljada KM. U Budžetu TK najveće povećanje iskazano je u dijelu bruto plaća i doprinosa u iznosu od više od 17 miliona, dok je najveće smanjenje u dijelu otplate duga u iznosu od 7 miliona 153 hiljade KM” – istakao je Nuhanović.

Iako nova Skupština još uvijek nije formirana, Vlada Tuzlanskog kantona Nacrt budžeta uputila je na usvajanje. Iako nije ostalo još mnogo vremena za uspostavljanje nove vlasti, bitno je imati polaznu osnovu, zaključeno je na današnjoj sjednici.


“Smatram da je dokument dobra osnova i da može poslužiti za jednu kvalitetnu javnu raspravu i da se kroz prijedloge, sugestije i mišljenja koji će biti kroz diskusije Skupštinskih poslanika i kroz ostale učesnike u javnoj raspravi može doći do kvalitetnog prijedloga Budžeta za 2019. godinu” – istakao je Jakub Suljkanović, premijer u tehničkom mandatu Vlade TK.

Federalno ministarstvo finansija dalo je pozitivno mišljenje na Nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.