NLB Banka omogućila korisnicima kredita moratorij na otplatu kreditnih obaveza

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

NLB Banka je u skladu sa Odlukom Agencije za Bankarstvo o Privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Covid-19, a odnosi se na  privremene mjere za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistemomogućila korisnicima kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) da ostvare svoje pravo na moratorij tj. odgodu redovnih kreditnih obaveza fizičkim i pravnim licima kojima je ostvarivanje prihoda pogođeno aktuelnim dešavanjima.

PRAVNA LICA

Banka će pravnim licima koja su direktno pogođena krizom putem individualnog pristupa (uz sve adekvatne argumente i dokaze) odobravati neke od mogućih mjera za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanim Covid-19 oboljenjem, a koje su predviđene Odlukom Agencije za Bankarstvo.

To su pravna lica kojima je radi pandemije onemogućeno redovno ispunjavanje kreditnih obaveza.

Pravna lica mogu podnijeti zahtjev prema banci:

Nakon što ovlaštena osoba kontaktira službenika Banke, dobiti će potrebne informacije o potrebnoj dokumentaciji, a sve klijente koji apliciraju putem web stranice, banka će kontaktirati. Banka će nastojati da zahtjev obradi u najkraćem mogućem roku i da informaciju dostavi klijentu.

FIZIČKA LICA

Za građane, fizička lica koja su pogođena nepovoljnim ekonomskim posljedicama pandemije, Banka se primarno opredjeljuje za mjeru moratorij kao privremenu mjeru za vrijeme trajanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine” kako bi se što prije reagovalo i umanjili štetni ekonomski efekti pandemije. To ne isključuje mogućnost da se fizičkim licima odobre i druge mjere predviđene ”Odlukom o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „Covid-19“ a koje su u najboljem interesu klijenta, u skladu sa procjenom Banke, individualnom pristupu, zahtjevu i analizi.

Banka će ove mjere provoditi putem dva pristupa:

  1. Portfolio osnova

U cilju bržeg i jednostavnijeg procesa, Banka će identifikovanim portfolio grupama uvesti moratorij kao privremenu mjeru za vrijeme trajanja Prirodne nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Portfolio grupe su definirane grupe klijenata koje su direktno ili indirektno pogođene nastalom situacijom:

  • uposlenici u pravnim licima čija je djelatnost zatvorena po Odlukama Federalnog štaba civilne zaštite;
  • uposlenici u pravnim licima čija je primarna registrirana djelatnost: hotelijerstvo, turizam, ugostiteljstvo i transport;
  • uposlenici u pravnim licima koji su klijenti Banke, a koji su podnijeli zahtjev za neku od mjera iz Odluke. Ovisno o ishodu takvih zahtjeva ova portfolio grupa fizičkih lica će se i kreirati.

U narednom periodu Banka će razmotriti kreiranje novih portfolio grupa fizičkih lica a sa ciljem što efikasnijeg pristupa i tretiranja lica koja su direktno ili indirektno pogođena  pandemijom.

Sva fizička lica koja su identifikovana u ovim grupama  će biti kontaktirana od strane Banke kako bi se obezbijedila saglasnost na uvedenu mjeru, ali i u svrhu obrade potencijalnog zahtjeva za neku drugu mjeru koju Odluka predviđa nakon isteka moratorija kao privremene mjere. Lica koja nisu saglasna sa ovim mjerama mogu tražiti isključenje iz mjere i postupanje po individualnoj osnovi.

  1. Individualna osnova:

Sva fizička lica koja se ne nalaze u navedenim portoflio grupama se mogu individualno obratiti Banci sa zahtjevom koji će biti razmatran na individualnoj osnovi.

Dodatno, individualno će biti kontaktirani od strane Banke sva fizička lica klijenti Banke:

  • koja su do 29.02.2020. godine imala kašnjenja 1 do 90 dana kako bi se utvrdilo da li je već ranije narušena kreditna sposobnost dodatno ugrožena posljedicama nastale pandemije;
  • koja su do 29.02.2020. godine imala kašnjenja preko 90 dana, ali su imali zadnja 3 (tri) mjeseca (do 29.02.2020.) redovne mjesečne uplate kako bi se utvrdilo da li je već ranije narušena kreditna sposobnost dodatno ugrožena posljedicama nastale pandemije;
  • kao i druga lica koja nisu imali navedena kašnjenja, ali su od strane Banke prepoznati kao potencijalna rizična kategorija koju su kreditni službenici Banke detaljno identificirali kao ona kategorija dužnika čija trenutna uredna kreditna sposobnost je potencijalno podložnija direktnim/indirektnim efektima pandemije.

Iz tako ostvarenih kontakata, mogu nastati opravdani zahtjevi koji se upute na individualno tretiranje te mogu dobiti mjere: moratorij kao privremenu mjeru (kao za klijente iz portoflio osnova), ali i druge mjere koju predviđa ”Odluka o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „Covid-19“

Fizička lica zahtjev za moratorij mogu podnijeti putem:

NLB Banka d.d., Sarajevo će nastaviti djelovati u najboljem interesu svojih klijenata kako bi se umanjile ekonomske posljedice izazvane pandemijom.

Također, važno je istaknuti da prema Odluci Agencije, pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „Covid-19“, saopćili su iz NLB Banke.