Nova Lista lijekova Fonda solidarnosti za korištenje u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

Nova Lista lijekova Fonda solidarnosti za korištenje u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

Objavio: -

Vlada FBiH je danas izmijenila Odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH koji mogu biti korišteni u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti na teret sredstava ovog fonda. Cijeneći potrebe pacijenata, ova lista je revidirana i novelirana.

Direktor Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja dužan je, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra, donijeti uputstvo kojim bliže utvrđuje primjenu ove odluke, a saglasno odredbama Pravilnika o kriterijima.

Lista lijekova fonda solidarnosti donosi se u skladu sa Zakonom o apotekarskoj djelatnosti, kao i odredbama Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti FBiH, kao i korištenju lijekova s Liste lijekova ovog fonda, saopćeno je iz Ureda za informisanje Vlade FBIH.