Objavljen Javni oglas: Treća prodaja dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na osnovu člana 53. Statuta JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, te Odluke o trećoj prodaji dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje-licitacije br: 01-67/19-1 od 11.01.2019. godine, direktor preduzeća objavljuje

Javni oglas o trećoj prodaji dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije

Predmet Javnog oglasa je treća prodaja dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije, i to:

1.Buldožer LIEBHERR PR 724 LGP

proizvođač: LIEBHERR

tip: PR 724 LGP

ser.br: VAUZO755KZT011273

god prozvodnje: 2010.

motor: 120 k W

2.Viljuškar HYUNDAI HB 15 E

proizvođač: HYUNDAI

tip: HB 15 E

ser.br: 2151266

godina proizvodnje: 2011.

Ostalo: neispravan sat

3.Viljuškar dizel

Stanje: neispravan

4.Teretno vozilo, Samoistovarivač/kiper DAIMLER-BENZ

Proizvođač: DAIMLER-BENZ

Tip: 1617

Broj šasije: 38506714698304

godina proizvodnje: 1980.

Motor: dizel

CIJENA I NAČIN PRODAJE

Vrijednost predmetnih vozila i mašina se umanjuje za 50% početne cijene.

 • Početna cijena za Buldožer LIEBHERR  PR 724 LGP, iznosi 60.000,00 KM bez PDV-a.
 • Početna cijena za Viljuškar HYUNDAI  HB 15 E iznosi 7.500,00 KM bez PDV-a.
 • Početna cijena za Viljuškar dizel, iznosi 2.500,00 KM bez PDV-a.
 • Početna cijena za Teretno vozilo, Samoistovarivač/kiper DAIMLER-BENZ, iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a.
 • Predmeti prodaje se ne mogu prodati ispod navedene cijene te se prodaju prema načelu „viđeno-kupljeno“ čime su isključeni svi naknadni prigovori i/ili reklamacije.
 • Poreze i naknade u vezi s prodajom dužan je platiti kupac i to na prodajnu cijenu vozila.
 • Pravo na kupovinu predmeta ostvaruje ponuđač koji ponudi najveći iznos u visini početne cijene ili veći.

PRAVO UČEŠĆA

 • Pravo učešća u prodaji – licitaciji imaju domaće i strane pravne i fizičke osobe koje uplate kauciju u iznosu od 10% početne cijene pojedinog vozila za koje ponuđač licitira.
 • Kaucija se uplaćuje na žiro račun JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla broj: 161-025-00008400-67 koji se vodi kod Raiffeisen Banke, zaključno sa danom 23.01.2019. godine, uz obaveznu naznaku za koje vozilo odnosno opremu se polaže kaucija.
 • Učesnicima u postupku prodaje – licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 10% će biti vraćena u roku od 7 dana od dana završetka prodaje – licitacije, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuđaču biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa ponuđene cijene.
 • Radnici zaposleni u JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla nemaju pravo učestvovati u prodaji – licitaciji.

PREGLED VOZILA

 • Vozila i oprema koji su predmet prodaje – licitacije mogu se pogledati na službenom parking prostoru JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, Ul. Husinskih rudara bb, 75 000 Tuzla, svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona 062/348-362.
 • Licitacija će se održati dana 24.01.2019. godine u 10,00 sati, na adresi Husinskih rudara bb, 75 000 Tuzla.

DOSTAVLJANJE PONUDA

 • Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati redni broj, marku i tip, za koje se ponuda dostavlja, sa naznakom “PONUDA ZA TREĆU PRODAJU DOTRAJALIH VOZILA I OPREME PUTEM LICITACIJE – NE OTVARATI”
 • Rok za dostavljanje ponuda je 23.01.2019. godine do 9,00 sati. Sve ponude dostavljene nakon navedenog roka neće se uzeti u ramatranje.

OTVARANJE PONUDA

 • Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo zainteresovanih ponuđača, održaće se 24.01.2019. godine u 10,00 sati, u prostorijama JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, Ul. Husinskih rudara bb, 75 000 Tuzla.
 • Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili putem punomoćnika, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učestvovanje u licitaciji (obavezno predočiti punomoć/ovlaštenje)

SADRŽAJ PONUDE

 • Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, kopija identifikacionog dokumenta)
 • Podaci o pravnoj osobi (kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili rješenje o registraciji preduzeća, ovjerena pečatom pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona).
 • Iznos ponude mora biti iskazan isključivo u konvertibilnim markama (KM)
 • Redni broj, marka i tip vozila
 • Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti pootpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.
 • Prihvatljivom ponudom se smatra svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 7.1. do 7.5. i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene pojedinog vozila.
 • Licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponuđač za jedno vozilo.

POSTUPAK PRODAJE – LICITACIJE

 • Predsjednik komisije otvara ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj, marku i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.
 • Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku licitacije.
 • Komisija, nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljnije ponude za svako vozilo o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik komisije proglašava pobjednike licitacije koji su dostavili najpovoljniju ponudu za pojedino vozilo.
 • Ako se na poziv za prodaju – licitaciju određenog vozila odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom, komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.
 • Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, komisija će na javnom otvaranju ponuda provesti dodatnu usmenu prodaju – licitaciju i odabrati povoljnijeg ponuđača.

OBAVEZE KUPCA

 • Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji u roku od sedam dana od dana završetka licitacije.
 • Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos najkasnije u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora.
 • Sve poreze i troškove u vezi s prenosom vlasništva snosi kupac.
 • Primopredaja vozila – opreme izvršiće se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.
 • Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji ili ne uplati iznos ponuđene cijene, uplaćena kaucija od 10% neće biti vraćena, a prodavac će zaključiti Ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

DODATNE INFORMACIJE

 • Prodaja vozila se vrši po principu “viđeno-kupljeno” i bez mogućnosti naknadnih prigovora i reklamacija, koje se neće ni razmatrati.
 • Sve informacije u vezi sa javnom prodajom – licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 10,00 do 14,00 sati na broj telefona 062/348-362, kontakt osoba Bašić Senajid.
 • JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju po ovom Javnom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.