Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za smanjenje aerozagađenja u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Gradska uprava Tuzla objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini. Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle.

Pod mjerama smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja podrazumijevaju se nabavka i ugradnja toplotnih pumpi sa pratećom opremom i radovima, i “utopljavanje” objekata u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije.

Mjere smanjenja aerozagađenja koje nisu predmet sufinansiranja podrazumijevaju nabavku i ugradnju kotlova sa pogonom na drvnu biomasu i uređaja za zagrijavanje sa pogonom na električnu energiju, kao i nabavku i ugradnju toplinske podstanice ukoliko se radi o objektima za koje se može osigurati načelna saglasnost JKP “Centralno grijanje” d.d. Tuzla za priključenje na sistem daljinskog grijanja, i koji nisu priključeni na sistem daljinskog grijanja.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim urnecima izjava, možete preuzeti ovdje.

Na stranici Gradske uprave Tuzla možete pronaći i izjave koje moraju biti popunjene.