Objavljeni primjeri testova i Integralni ispitni kalendar za eksternu maturu u osnovnim...

Objavljeni primjeri testova i Integralni ispitni kalendar za eksternu maturu u osnovnim školama TK

Objavio: -

Od ove godine učenici devetogodišnjih osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona polagat će takozvanu eksternu maturu. S tim u vezi, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona na svojoj web stranici objavio je Integralni ispitni kalendar, kao i Pravilnik o eksternoj maturi u osnovnim školama sa primjerima testova. U Integralnom ispitnom katalogu se nalaze pitanja razvrstana po predmetnim oblastima i nivoima znanja, bez ponuđenih odgovora, kako bi se učenici mogli pripremati za predstojeće testiranje. Na samom testu učenici će imati ponuđene odgovore, kao što je to bilo i na dosadašnjim testiranjima. Nadležni očekuju da će primjeri testova i Katalog poslužiti učenicima i njihovim nastavnicima da se što kvalitetnije pripreme za eksterno testiranje.

Podsjećamo, novim Zakonom o osnovnom obrazovanju Tuzlanskog kantona predviđena je obaveza polaganja eksterne mature, u svrhu podizanja kvaliteta obrazovnog sistema. Model eksterne mature provjera je stepena stečenog znanja u toku devetogodišnjeg školovanja, te profilisanje učenika u kojem pravcu mogu nastaviti svoje školovanje. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, zajedno sa Pedagoškim zavodom, unazad dvije godine realizira pilot projekat eksterne mature. Prošle godine, svi učenici završnih razreda osnovnih škola Tuzlanskog kantona, učestvovali su u pilot projektu male mature. Tendencija je da se rezultati eksterne mature, pored drugih rezultata vrednuju pri upisu u srednje škole.

Primjere testova pogledajte na linkovima:

http://cms.pztz.ba/userfiles/pztz/files/OsnovniOdgojObrazovanje/IntegralniTest_2016_1_bezO.pdf
http://cms.pztz.ba/userfiles/pztz/files/OsnovniOdgojObrazovanje/IspitniKatalog_osnovneSkole2015.pdf
http://cms.pztz.ba/userfiles/pztz/files/OsnovniOdgojObrazovanje/IntegralniTest_2016_bezO.pdf