Održan prvi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021–2027.

Foto: Ilustracija
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Nakon što je Vlada Federacije BiH, na 156. sjednici donijela odluku o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za programiranje razvoja, kao glavni koordinator izrade Strategije, organizovao je prvi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije.

SRFBIH 2021-2027 - Prvi sastanakOvaj odbor predstavlja najviše savjetodavno i radno tijelo Vlade Federacije BiH u procesu izrade i usaglašavanja strateškog dokumenta. Obzirom da Koordinacioni odbor okuplja predstavnike svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, njegovo formiranje operacionalizira vertikalnu i horizontalnu koordinaciju procesa izrade Strategije. Održavanjem prvog sastanka Koordinacionog odbora je počeo proces izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2012.-2027.

U radu odbora i izradi Strategije razvoja Federacije BiH će u narednom periodu uzeti učešće i predstavnici Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, s obzirom da je u skladu sa Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo određeno kao Jedinica za upravljanje razvojem na Tuzlanskom kantonu.

Ljubiša Đapan, direktor FZZPR, i pomoćnici direktora, Nijaz Avdukić i Rijad Kovač, su prezentirali značaj planskog pristupa ekonomskom i socijalnom razvoju društva, te ulogu i zadatke članova Koordinacionog odbora u izradi plana razvoja Federacije BiH do 2027. godine. Ivana Mišković, savjetnica predsjednika Vlade Kantona 10 je izabrana za predsjedavajuću Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije BiH, a za njenog zamjenika Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora za razvojno planiranje u Federalnom zavodu za programiranje razvoja.
U daljem toku sastanka su predstavljeni i diskutovani proces i metodologija izrade Strategije razvoja Federacije BiH, kao i potrebna radna tijela, te planirani rokovi.

Koordinacioni odbor za izradu Strategije razvoja Federacije BiH čine predstavnici Ureda premijera Federacije, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, predstavnici 11 federalnih ministarstava, Generalnog sekretarijata Vlade Federacije, rukovodioci tijela nadležnih za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima, Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Gender centra Federacije BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Udruženja poslodavaca.

Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine je integrisani, multisektorski strateški dokument koji definira javne politike i usmjerava ekonomsko-socijalni razvoj Federacije. Proces izrade Strategije razvoja Federacije koordinira Federalni zavod, dok se kroz radna tijela i koordinacione mehanizme osigurava učešće institucija sa nivoa Bosne i Hercegovine i Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice, nevladinog sektora, te ostalih socio-ekonomskih aktera i zainteresiranih strana.