Počela jesenja akcija odvoza krupnog i kabastog otpada u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Iz godine u godinu, Javno komunalno preduzeće ”Komunalac” Tuzla organizuje krajem oktobra jesenju akciju odvoza krupnog i kabastog otpada. Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada i to su uglavnom stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Otpad će se odlagati za korisnike usluga u kolektivnom smještaju pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad, a za individualni smještaj na mjesta gdje korisnici usluga uobičajeno ostavljaju svoje kante sa komunalnim otpadom, u dane redovnog odvoza istog.

”To je u sklopu redovne cijene koju građani plaćaju tako da nemaju nikakvih finansijskih obaveza, a važno je da odlože taj kabasti otpad na za to predviđeno mjesto, na vidno mjesto kako bi to mogli pokupiti, da se ostavi na neki način lijepa slika” – istakao je Admir Bećirović, direktor JKP ”Komunalac” Tuzla.

Iskustva od ranije govore da jesenja akcija svake godine bude uspješno provedena i da se prikupe znatne količine ovakvog otpada koji se na kraju adekvatno odlaže.

”Iako građani propuste taj termin, onda mogu da nas kontaktiraju, najvažnije da imamo jednu dobru koordinaciju da taj otpad ne završi u šumi, potoku, zelenilu. Mogu nas kontaktirati i mimo te akcije u toku godine, imamo posebnu ekipu i vozilo koje kupi taj krupni i kabasti otpad” – kazao je Bećirović.

Iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila, te zeleni otpad ne svrstavaju se u krupni i kabasti otpad i kao takvi neće biti prikupljani tokom ove akcije. Odvoz krupnog i kabastog otpada tokom trajanja akcije predviđen je do kraja sedmice odnosno 27. oktobra u vremenu od 8 do 14 sati.