Počela naplata komunalne naknade i to retroaktivno: Šta tačno plaćamo?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Naplata komunalne takse u Tuzli tek je počela, a građani koji su u obavezi da je plaćaju već su dužni tri mjesečne uplate, budući da je Odluka o komunalnoj naknadi usvojena 1. oktobra prošle godine. Kako tvrde iz Gradske uprave, tačno su propisane komunalne djelatnosti u svrhu kojih se mogu trošiti sredstva prikuljen po komunalnoj naknadi- sve je jasno propisano Zakonom o komunalnim djelatnostima i kao takvo usklađeno u odluci Gradskog vijeća. Budući da je pojam komunalna naknada građanima Tuzle relativno nepoznat iz nadležne gradske službe pojasnili su i za šta će se prikupljena sredstva trošiti, odnosno šta zapravo plaćamo komunalnom naknadom.

„Održavanje javnih površina, čišćenje javnih površina, održavanje javne rasvjete, uključujući utrošak električne energije, održavanje grobalja, pročišćavanje i odvođenje otpadnih voda, kafilerijski poslovi itd.“, pojasnio je Amir Razić, šef Odjeljenja za komunalne poslove Grada Tuzla.

Računi za komunalnu naknadu isporučeni su na adrese 24 000 vlasnika stanova. No to je tek oko polovina domaćinstava u Tuzli, zbog čega Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, provođenje ove odluke smatra diskriminacijom.  Naime, kako tvrde, Gradske vlasti nemaju podatke o kvadraturi dvadesetak hiljada stambenih objekata, među kojima je desetak hiljada nelegalno sagrađenih kuća, pa i ne mogu vlasnicima ovih objekata dostaviti rješenja o komunalnoj naknadi.

„Oni određuju bazu podataka za građane koji će plaćati naknadu iz baze Javnog preduzeća Centralno grijanje, što nas sve, kao korisnike centranog grijanja, dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na sve ostale građane. Samim time došli smo u zabranu postupanja Grada koji po članu 6. također ne može postupati i ova rješenja trebaju pasti“, tvrdi Mirnes Ajanović, predsjednik Komisije za ljudska prava i slobode Gradkog vijeća Tuzla.  

Deset kategorija građana Tuzle, uključujući i penzionere s najnižim penzijama, oslobođeno je plaćanja komunalne takse, što će biti subvencionirano sredstvima iz budžeta. U Udruženju etažnih vlasnika način donošenje odluke, kategorizaciju građana koji je plaćaju kao i visinu naknade smatraju neprimjerenim.

„Građani Tuzle su stavljeni u neravnopravan posložaj obzirom da je iznos naknade u Tuzli neuopredivo veći nego bilo gdje u kantonu“, izjavio je Edin Osmanbegović, član Udruženja etažnih vlasnika Grada Tuzla.

Upravo izjednačavanje visine komunalne takse po gradovima i općimana kroz izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima predložio je samostalni zastupnik u Skupštini TK Smajo Mandžić.

„Ili da sve općine na kantonu budu srazmjerno, ako je makra u lukavcu da bude marka i u Tuzli i svugdje isto. To je direkt pomoć građanima“, tvrdi Smajo Mandžić, samostalni zastupnik u Skupštini TK.

Ne treba zaboraviti ni da je Gradsko vijeće Tuzla iniciralo prema Skupštini TK izmjene zakona o komunalnim djelatnostima kako bi se stvorile mogućnosti da svaka jediica lokalne samouprave može odlučiti o pitanju da li će se ili neće naplaćivati komunana naknada. Nacrt Zakona o izmjenama zakona o komunalnim djelatnosima na posljednjoj sjednici Skupštine upućen je u Javnu raspravu.

„U svako slučaju, po stupanju na snagu Izmjena i dopuna zakona, ako budu u tom kontekstu kako je Grad Tuzla inicirao, Grad će postupiti u skladu sa izmijejenim odnosno dopnjenim odredbama zakona“, poručuje Amir Razić, šef Odjeljenja za komunalne poslove Grada Tuzla.