Počela sjednica Vlade Federacije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrati predložene izmijene Uredbe o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata s koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika, kojima je predviđeno da kandidat za listu eksperata, pored ostalih propisanih uvjeta, mora imati i najmanje dva objavljena stručna, odnosno naučna rada iz određene oblasti.

Na dnevnom redu je i Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH.

Članovi Vlade će se izjasniti o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o provedbi projekata i pratećih operativnih priručnika iz Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u ukupnom iznosu od 153.000.000 KM, koji su utvrđeni Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Predviđeno je razmatranje izvještaja o inspekcijskim nadzorima iz oblasti zaštite od požara za 2018. godinu, za koje je nadležno Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

Federalna vlada će razmatrati informaciju o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta unapređenja poslovnog okruženja, temeljenog na ugovoru o savjetovanju Vlade Federacije BiH i Grupacije Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije, o digitalizaciji sudske arhive kao sastavnog dijela projekta registracije poslovnih subjekata u FBiH elektronskim putem (on-line).

Vlada će se izjasniti o zahtjevu Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom PS „Vitezit” d.o.o. Vitez.