Početak isplate dugovanja boračkim kategorijama do kraja godine

Početak isplate dugovanja boračkim kategorijama do kraja godine

Objavio: -

Već tri godine Ministarstvo za boračka pitanja TK izdvaja sredstva za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, koja zbog nezainteresovanosti banaka za kreditiranje ove populacije još nikada nisu utrošena. Nakupilo se tako 1,3 miliona KM, za koja je Vlada TK na jednoj od predhodnih sjednica dala saglasnost da se preraspodijele za izmirenje zaostalih dugovanja boračkoj populaciji.

Naime, ta dugovanja datiraju još iz 2014.godine, zbog čega će se i krenuti sa isplatom najstarijih dugova. Za svaku kategoriju bit će izdvojen dio sredstava.

„Najveći dio tih sredstava će otići na plaćanje ortopedskih pomagala za RVI, za plaćanje higijensko sanitetskog materijala za RVI 100 % prve grupe, zatim za plaćanje lijekova, za plaćanje troškova dženaza, jednokratnih pomoći, za plaćanje premije obaveznog zdravstvenog osiguranja, znači svih onih prava koja su utvrđena Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica“ , kazala je Džemila Zaimović, sekretar Ministarstva za boračka pitanja TK.

Ukupna dugovanja po svim dopunskim pravima za boračku populaciju u našem kantonu za  2014., 2015, i 2016. godinu danas iznose 3,6 miliona KM, zbog čega se Odluka o isplati neće donijeti bez saglasnosti i prijedloga predstavnika boračkih saveza, koji će biti jedan od predlagača koliko dugovanja i koja tačno će biti plaćena od ovog novca.

„Nijedna ova neizmirena obaveza neće ići na plaćanje dok Vlada ne da saglasnost na tu odluku. Mišljenja smo i stava da ćemo uraditi jednu Odluku u kojoj ćemo pobrojati sva ta dopunska prava za koja želimo izmiriti obaveze zaostale i pretpostavljam da ćemo do polovine decembra sa tom Odlukom krenuti prema Vladi, jer je radimo u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom finansija“, pojašnjava Zaimović.

Planirano je da korisnicima sredstva budu isplaćena do kraja godine, a kako je pojasnila Zaimović, i naredne godine za stambeno zbrinjavanje namjeravaju odvojiti sredstva, no za razliku od predhodnih godina, neće čekati duže od godinu dana da ih povuku i usmjere u druge namjene, ukoliko se banke ponovo ogluše o javne pozive.