Podrška socijalnoj zaštiti i inkluziji ugroženih, raseljenih i povratnika

Podrška socijalnoj zaštiti i inkluziji ugroženih, raseljenih i povratnika

Objavio: -

Dvodnevna konferencija, koju je organizovao UNICEF s ciljem predstavljanja rezultata do sada ostvarenih u oblasti socijalne zaštite i inkluzije u okviru projekta “Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma”, završena je jučer u Tesliću.

Projekt finansira Evropska unija u iznosu od 7 miliona eura, dok je sredstva u iznosu od 1.1 miliona eura osigurao UNHCR, ujedno i vodeća agencija u provedbi projekta. Socijalna zaštita i inkluzija je jedna od komponenti projekta, a provodi je UNICEF.

U saradnji s lokalnih vlastima, lokalnom zajednicom, civilnim društvom i drugim partnerima, kao i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, taj projekt pomaže ugroženim raseljenim osobama i povratnicima u BiH jačanjem njihove socijalne zaštite i inkluzije, omogućavanjem zdravstvene zaštite za starije osobe i obrazovanja za djecu, te pružanjem besplatne pravne pomoći, psiho-socijalnog savjetovanja i stambenih uslova.

Podrška UNICEF-a je usmjerena na socijalnu inkluziju ugrožene djece iz interno raseljenih i povratničkih porodica te djece iz drugih ranjivih kategorija kao što su djeca sa smetnjama u razvoju te djeca koja žive u teškim socio-ekonomskim uvjetima, te na jačanje kapaciteta i angažmana vlasti na lokalnom nivou da bi socijalna inkluzija postala dio razvojnih planova.

U okviru projekta, svih deset ciljnih općina su uspostavile općinske komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju, razvile detaljnu analizu stanja i usvojile akcione planove. Konferencija je bila prilika da predstavnici tih općina predstave konkretne aktivnosti i pomoć koju je projekt pružio. Osim toga, na konferenciji su razmijenjena iskustva i dobre prakse u primjeni metodologije za socijalnu zaštitu i inkluziju.

– U okviru ovog projekta UNICEF doprinosi stvaranju sigurnog okruženja za svako dijete s posebnim fokusom na djecu povratnika i interno raseljenih osoba. Općinske komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju, osnovane u svih deset projektnih općina imaju za zadaću da na odgovarajući način zadovolje sve potrebe najugroženije djece. Ovaj proces je rezultirao povećanjem i bolje ciljanim programima i budžetima za usluge socijalne zaštite i inkluzije, ali jednako važno, projekt je izgradio ljudske i materijalne kapacitete i uspostavio formalne mehanizme za multi-sektorsku saradnju koji mogu biti korišteni za rješavanje bilo kojeg drugog pitanja u vezi socijalne inkluzije na lokalnom nivou – kazao je predstavnik UNICEF-a u BiH Ayman Abu Laban.

Projekt je započeo u 2014. godini i provodit će se do kraja 2016. u općinama Bosanski Petrovac, Gradiška, Prijedor, Derventa, Maglaj, Bijeljina, Živinice, Mostar, Foča te Brčko distriktu BiH s ciljem da pomogne najmanje 2.400 ugroženih raseljenih osoba i povratnika u BiH u pronalaženju rješenja za društvene izazove s kojima se svakodnevno susreću.

– Zahvalni smo UNICEF-u što su uspjeli da se u svakoj partnerskoj općini osnuje komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju kao i Akcioni plan, koji može donijeti bolje struktuiranu pomoć za preostale izuzetno potrebite porodice i nedovoljno potpomognute zajednice koje se još bore s problemom raseljavanja u BiH. Danas možemo proslaviti produktivnu saradnju koja je postignuta između osam partnera projekta i deset projektnih općina u identifikaciji i zadovoljavanju ovih preostalih prioritetnih potreba – kazao je regionalni predstavnik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Andrew Mayne.

Šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u BiH Massimo Mina izjavio je da EU nastavlja da pomaže Bosni i Hercegovini u osiguravanju jednakog pristupa pravima za sve građane.

– Naš glavni cilj je da podržimo sistem u kojem se sredstva koja su na raspolaganju za ugrožene kategorije koriste efikasno i dodjeljuju na osnovu potreba i objektivnih kriterija ugroženosti. BiH je postigla opipljiv napredak u provođenju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Međutim, BiH mora uložiti značajne napore za rješavanje preostalih izazova da bi se ispunili ciljevi i aktivnosti navedeni u Revidiranoj strategiji koju je usvojilo Vijeća ministara BiH u 2010.Značaj ove inicijative je još veći ako se uzmu u obzir prednosti koje bi mogle rezultirati iz ogromnih investicija EU za podršku trajnoj integraciji raseljenih lica i povratnika u BiH – kazao je.

Organizator navodi da su na konferenciji sudjelovali i predstavnici relevantnih ministarstava na državnom i entitetskom nivou koja se bave pitanjima socijalne zaštite i inkluzije, organizacija civilnog društva i drugi partneri na projektu.

Osim UNHCR-a i UNICEF-a, partneri u implementaciji projekta su Razvojni fond Ujedinjenih nacija (UNDP), Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Hilfswerk Austria International (HWA), Bosanski humanitarni logistički servis (BHLS), Fondacija lokalne demokratije (FLD), te Udruženje Vaša prava BiH (VP).

Izvor: RTV SLON/FENA