Pomoć sudovima u efikasnom upravljanju s oduzetom nezakonito stečenom imovinom

Pomoć sudovima u efikasnom upravljanju s oduzetom nezakonito stečenom imovinom

Objavio: -

Uloga Agencije za upravljanje oduzetom imovinom u Federaciji BiH je da bude svojevrsni servis pravosudnim tijelima i da im olakša postupanje s nezakonito stečenom imovinom, jer je upravljanje i raspolaganje s oduzetom imovinom prepoznato kao jedna od najslabijih tački u ranijem periodu, gdje se dešavalo da kada sud i oduzme određenu imovinu ona ili propadne ili na neki način i dalje ostane u posjedu osuđenika, jer je sistem upravljanja takvom imovinom bio vrlo neefikasan i nedorečen – izjavio je direktor ove agencije Kenan Kapo.

Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u FBiH, osnovana je Agencija za upravljanje oduzetom imovinom. Ova institucija počela je s radom prije nešto manje od godinu dana, ali zbog problema u njenom finansiranju nije zaživjela u punom obimu.

Uloga Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom jeste da upravlja s oduzetom imovinom u krivičnim postupcima koji su u toku, kao i u postupcima koji su pravosnažno okončani od nadležnog suda. Osnovna obaveza Agencije u upravljanju s privremeno oduzetom i trajno oduzetom imovinom jeste da se očuva vrijednost imovine koja je oduzeta, a koja je stečena krivičnim djelima, odnosno da poduzme mjere i radnje kako bi se očuvala na najbolji mogući način, a kasnije stavila u upotrebu, odnosno vratila državi ili bila poklonjena u neke druge socijalne i društvene programe. Agencija takvu imovinu može prodati, iznajmiti, pokloniti i tek onda uništiti ako postoje uslovi za to. Sredstva koja se dobiju prilikom upravljanja imovinom se uplaćuju u budžet Federacije BiH. Dakle, uloga Agencije je da bude svojevrsni servis pravosudnim tijelima i da im olakša postupanje s nezakonito stečenom imovinom jer je upravljanje i raspolaganje s oduzetom imovinom prepoznato kao jedno od najslabijih tački u ranijem periodu, gdje se dešavalo da kada sud i oduzme određenu imovinu ona ili propadne ili na neki način i dalje ostane u posjedu osuđenika, jer je sistem upravljanja s takvom imovinom bio vrlo neefikasan i nedorečen.

Prema podacima kojim raspolažemo trajno oduzeta imovina je oduzeta prema presudama Kantonalnog suda u Tuzli i njena vrijednost iznosi više od 150.000 KM, dok je privremeno oduzeta imovina u nekoliko predmeta u sarajevskim sudovima, odnosno prilikom vođenja istraga Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu kao i u Tuzli. Tu se radi o blokiranoj imovini poput stanova, poslovnih prostora, poslovnih udjela u pojedinim kompanijama te novca na bankovnim računima. Vrijednost te imovine mjeri se u milionima maraka i zasigurno je taj iznos kada se mjeri po vrijednosti veći od vrijednosti ukupno oduzete imovine u proteklih deset i više godina prije usvajanja i početka primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u FBiH.

Agencija prema Zakonu o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom je nadležna za upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom, vršenjem analiza i edukacije iz oblasti finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koriste. Agencija je uradila prvu analizu, nakon dobijenih podataka od svih sudova u Federaciji BiH, koliko je u krivičnim postupcima oduzeto trajno imovine stečene krivičnim djelom. Analiza će kasnije poslužiti u izradi Strategije i Akcionog plana za oduzimanje imovinske koristi. Također Agencija učestvuje u edukaciji policijskih i državnih službenika kao i nosilaca pravosudnih funkcija u oblasti finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi u okviru projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji BiH u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminaliteta putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.“ Što se tiče upravljanja oduzetom imovinom Agencija  nema potrebne materijano-tehničke niti ljudske resurse za preuzimanje i upravljanje imovinom iz razloga što trenutno nema prostorija, skladišnog prostora, ljudi i sredstava koji su potrebni za kakvo-takvo upravljanje. Ovi koraci će sigurno u 2016.  biti uspješniji jer je u budžetu FBiH za Agenciju predviđeno 500.000,00 KM. Vlada FBiH je donijela Odluku o smještaju Agencije i skladišnom prostoru. Ono što je još bitno jeste da se odobri upošljavanje određenom broja ljudi da bi Agencija započela s preuzimanjem obaveza koje su nametnute Zakonom. Vlada FBiH donijela je Zaključak da u skladu s ključnim nalazima Evropske komisije, u pravcu razvoja konfiskacije i upravljanja imovinom, Vlada u potpunosti podržava osiguranje svih neophodnih mehanizama i uslova za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom stečenom krivičnim djelima.

Što se tiče saradnje sa sudovima mogu reći da je dosad u onom obimu koja je bila u smislu dobijanja određenih podataka koje smo zahtijevali vrlo profesionalna i korektna, a samim jačanjem kapaciteta Agencije naravno da će biti jača, ozbiljnija i profesionalnija. Ovo je jedan novi proces kako za nas koji radimo u Agenciji i svih onih u izvršnim institucijama FBiH koji su dužni pružiti podršku u našem radu. Također, pojava Agencije i njena uloga kao podrška pravosudnim tijelima je također nešto novo i za tužilaštva i sudove i sigurno je kako će trebati određeno vrijeme da se saradnja podigne na nivo na koji svi želimo. U svakom slučaju, ono što je jako važno jeste da se sve više prepoznaje značaj jedne ovakve institucije i sigurno će saradnja biti bolja i efikasnija svakim danom, naročito kada dođe do uspostavljanja određenih kapaciteta Agencije koji joj sada nedostaju.

Tačno je da smo uspostavili određene kontakte s pojedinim ambasadama i međunarodnim organizacijama u Sarajevu koji su čvrsto obećali punu materijano-tehničku podršku čim se uspostavi “minimum platforme“, odnosno čim Agencija u minimalnom kapacitetu počne primjenjivati Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine i počne upravljati s imovinom. Što se tiče prepreka mogu reći da je jedino što je moguće da se otklone bilo kakve prepreke obezbjeđenje uslova za rad Agencije u smislu sredstava, prostorija i ljudi, a koje treba da obezbijedi Vlada FBiH. Onoliko koliko je bilo mogućnosti, odnosno dozvoljeno, za ovu godinu su u budžetu planirana određena sredstva za rad Agencije, donesena je Odluka o prostorijama i ostalo je još odobrenje od  Vlade FBiH za upošljavanje određenog broja ljudi u skladu s mogućim finasijskim planom Agencije i upošljavanje. Nakon što se to uradi, Agencija će sigurno dobiti značajnu materijalnu podršku od  međunarodnih agencija i ambasada prijateljskih zemalja. U izvještaju Evropske komisije za 2015. godinu od u poglavlju borba protiv organizovanog kriminala sugerisano je da se što prije treba razviti učinkovit sistem za zapljenu i povrat imovine na svim nivoima, te je ukazano da su zabilježena ozbiljna kašnjenja u provedbi propisa o zapljeni imovine u Federaciji BiH, jer Agencija za upravljanje oduzetom imovinom nije operativna. Dakle, ključni međunarodni partneri BiH itekako prate dešavanja u ovoj oblasti i pokazuju ozbiljan interes da nam pomognu, ali mi moramo napraviti prvi korak. Bitno je naglasiti kako Agencija kada krene raditi u punom obimu će biti značajan izvor prihoda za budžet jer će raspolagati s imovinom velike vrijednosti,a svi prihodi koji se ostvare na bilo koji način bit će prihodi budžeta FBiH. Već sam rekao kako je trenutno blokirano imovine u sudskim postupcima vrijedne nekoliko miliona maraka.  Kada to uporedite s našim budžetom od 500.000 KM u ovoj godini jasno vam je šta i koliko ova institucija može doprinijeti kada je u pitanju punjenje budžeta. Naravno, sve to će biti moguće raditi nakon što sudovi u zakonskom postupku oduzmu imovinu, ali se to vrijeme svamim danom sve više približava.

Izvor: RTV Slon / Fena