Povećan vanjski i unutrašnji dug Vlade FBiH

Povećan vanjski i unutrašnji dug Vlade FBiH

Objavio: -

Federalna vlada upoznata je sa izvještajem o dugu za drugi kvartal 2016. koji će biti proslijeđen Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi informiranja i objavljen na web stranici Federalnog ministarstva finansija.

Ukupan vanjski i unutrašnji dug Vlade Federacije BiH, u koji nisu uključene verifikovane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema uposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije, iznosi 3.532.435.457 USD ili 6.229.796.107 KM i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 52.197.685 KM ili 0,845 posto. U odnosu na proteklo razdoblje dug je u američkim dolarima manji za 44.117.917 USD.  Razlog zbog kojeg je došlo do smanjenja duga izraženog u USD je aprecijacija američkog dolara u odnosu na isti podatak od 31.3.2016. godine u iznosu od 2,11 posto.

Vanjski dug je na kraju drugog kvartala iznosio 5.175.791.230 KM ili 2.934.790.825 USD. Nominalni iznos duga preračunat u konvertibilne marke, manji je od duga u proteklom kvartalu za 17.802.315 KM, odnosno 0,34 posto.

Kada je riječ o unutrašnjem dugu u toku ovog tromjesečja, a u skladu sa kalendarom aukcija vrijednosnih papira Vlade Federacije BiH, održano je pet aukcija trezorskih zapisa i jedna aukcija trezorskih obveznica (40 miliona KM). Trezorski zapisi emitovani su u iznosu od 120 miliona KM, od čega je jedna aukcija tromjesečnih trezorskih zapisa (30 miliona KM) i četiri aukcije šestomjesečnih trezorskih zapisa (90 miliona KM). U istom periodu, po osnovu ranije emitovanih vrijednosnih papira, a koji su dospjeli na naplatu u drugom kvartalu, izmireno je 90 miliona KM, od čega jedan tromjesečni trezorski zapis u iznosu od 30 miliona KM, dva šestomjesečna trezorska zapisa u ukupnom iznosu od 40 miliona KM i jedan devetomjesečni trezorski zapis u iznosu od 20 miliona KM .

Unutrašnji dug Vlade Federacije BiH na dan 30.6.2016. godine iznosi 606.762.146 USD ili 1.070.084.506 KM, od čega se na dug u obliku vrijednosnih papira odnosi 597.644.632 USD ili 1.054.004.877 KM.

Unutrašnji dug po osnovu tržišnih (trezorski zapisi i tržišne obveznice) i netržišnih vrijednosnih papira (obveznice stare devizne štednje, obveznice ratnih potraživanja) na dan 30.6.2016. godine iznosio je 597.644.632 USD ili 1.054.004.877 KM i u odnosu na prethodni kvartal je veći za 70.000.000 KM ili 7,11 posto (27.918.767 USD).