Povećana realizacija ciljeva iz Strategije reforme javne uprave u BiH

Povećana realizacija ciljeva iz Strategije reforme javne uprave u BiH

Objavio: -

Vijeće ministara BiH usvojilo je Godišnji  izvještaj  Ureda koordinatora za reformu javne uprave o  napretku  (praćenje  provođenja  Revidiranog  akcionog plana 1 (RAP 1) Strategije  reforme  javne  uprave  u  Bosni  i  Hercegovini)  za  2015. godinu u kojem se navodi da je realizirano 65 posto ciljeva, što je za četiri posto više u odnosu na 2014. godinu.

Posmatrajući prema reformskim oblastima Revidiranog akcionog plana 1, najviše ciljeva je ostvareno u oblasti Institucionalna komunikacija, i to 77 posto, a najaktivniji u ispunjavanju ovih ciljeva je državni nivo. Istovremeno najmanji procenat realizacije ciljeva bilježi reformska oblast e-Uprava s 49 posto, navode iz Vijeća ministara BiH.