Poziv bh. organizacijama civilnog društva u okviru ENV.Net projekta

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U okviru EU finansiranog projekta “ENV.net uključivanje pitanja životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u političku agendu EU”, LIR Evolucija objavljuje Poziv “Finansijska podrška trećim stranama za monitoring i zastupanje zasnovano na zagovaranju u okviru ENV.Net projekta” za podršku projektima organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

ENV.net projekat se oslanja na iskustva Foruma za životnu sredinu (http://www.envforum.eu/doku.php), koji je realizovan u periodu 2009-2012. godine, u cilju podizanja kapaciteta NVO koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, da uspostave konstruktivan dijalog sa donosiocima odluka na nacionalnom nivou. Strategija novog projekta je dizajnirana sa idejom da se postigne veća posvećenost i razvije kapacitet NVO, uzimajući u obzir iskustva Foruma za životnu sredinu, kroz stvaranje nove mreže, ENV.net, koja podržava građanski aktivizam i daje građanima mogućnost uticaja na postupke javnih reformi u približavanju zakonodavstva iz oblasti životne sredine zakonodavstvu EU.

ENV.net se nalazi u trećoj fazi i trenutno pokriva čitav Zapadni Balkan i Tursku, uključujući predstavnike organizacija svih zemalja Zapadnog Balkana i Turske, kao i dvije partnerske organizacije iz zemalja članica EU (Italija i Belgija).

Osnovni cilj finansijske podrške je:

Doprinos unapređenju znanja i kritičkog shvatanja mogućnosti koju pruža model cirkularne ekonomije

Promocija i angažovanje malih NVOa aktivnih u kampanjama i zastupanju po pitanjima od značaja za životnu sredinu, koje imaju iskustvo u realizovanju efikasnih akcija za dobrobit građana Zapadnog Balkana i Turske.

Ciljne grupe poziva u Bosni i Hercegovini su primarne ciljne grupe kao korisnici rezultata pojedinačnih projekata su mladi i mediji.

Sekundarna ciljna grupa su donosioci odluka, prvenstveno.

Prema Strategiji projekta, očekuje se da se konsoliduje uloga NVO partnera u podsticanju dijaloga na relaciji vladin-nevladin sektor na nacionalnom i regionalnom nivou, da se analiziraju i prate tekuće reforme i konačno da se pruži mogućnost da građani i predstavnici NVO imaju glas u procesu reforme sektora životne sredine u integraciji sa EU.

Ukupan dostupni budžet je 10.000,00 EUR, te će s toga za finansiranje biti izabrana dva ili najviše tri projekta. Za svaki grant koji je odobren u okviru ovog Poziva biće prihvaćeno 100% finansiranja.

Projekti moraju biti realizivani na teritoriji Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2019. godine, 14:00h.

Planirano je da se Info sesija za ovaj Poziv za dostavu projekata održi krajem januara, 2019. godine.

Svoje učešće najkasnije do 25.1.2019. godine na: [email protected], te će zainteresovani učesnici biti naknadno obavješteni o lokaciji Info sesije.

(RTV Slon/Akta)