Predstavljeni prvi rezultati projekta “Genocid u Srebrenici kroz presude krivičnih sudova”

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Centar za postkonfliktna istraživanja (https://p-crc.org/) i Memorijalni Centar Srebrenica su predstavili prve rezultate projekta “Genocid u Srebrenici kroz presude krivičnih sudova”, koji se realizira uz podršku Nacionalnog fond za demokratiju (NED), Fond Sigrid Rousing i Rockefeller Brothers Fond.

Osnovan 2011. godine, Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI), sa sjedištem u Sarajevu, je nevladina organizacija posvećena obnavljanju kulture mira i spriječavanju nasilnog sukoba na zapadnom Balkanu stvaranjem, implementacijom i podržavanjem nekonvencionalnih i inovativnih pristupa mirovnom obrazovanju, postkonfl iktnim istraživanjima, ljudskim pravima i tranzicijskoj pravdi.

U okviru Projekta “Genocid u Srebrenici kroz presude krivičnih sudova” kao izvori su korištene presude i izvještaji: Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, Sud Bosne i Hercegovine, Viši sud u Beogradu, Balkanska istraživačka mreža (BIRN), Impunity Watch, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, TRIAL International, Međunarodni sud pravde, Komisija za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995 (Vlada Republike Srpske, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina).

U okviru realizacije Projekta planirana je izložba koja će obuhvatiti prezentiranje činjenica o sudskim presudama vezanim za genocid u Srebrenici, a Centar za postkonfliktna istraživanja će u saradnji sa Memorijalnim centrom Srebrenica, u narednom periodu realizirati i širu kampanju putem društvenih medija s ciljem podizanja svijesti o činjenicama koje su utvrđene i prezentirane kroz ovaj Projekat.