Prošla godina rekordna po broju certificiranih zdravstvenih ustanova u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) obavila je prošle godine 214 vanjskih ocjena za certifikaciju i akreditaciju. U istom periodu ukinuti su certifikati za 17 timova porodične medicine u Domu zdravlja Kantona Sarajevo.

Direktor AKAZ-a Ahmed Novo kaže da je 2018. bila rekordna po broju vanjskih ocjena, od osnivanja te agencije.

Certificirali su 94 apoteke, 73 ambulante porodične medicine, šest centara za mentalno zdravlje su cerificirali i akreditirali. Akreditirali su 54 ambulante porodične medicine, po jednu opću i specijalnu bolnicu, dva zavoda za bolesti ovisnosti, jednu apoteku i kantonalni zavod za javno zdravstvo, te osam ginekološko-akušerskih klinika kao ”bolnice-prijatelji beba”.

Ipak, izdvojio je Univerzitetsko klinički centar Tuzla za koji kaže da je dobio ‘najbolju ocjenu od AKAZ-ovih ocjenjivača, otkad postoji akreditacijski program u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH’.

”Pregled je urađen kroz četiri dvodnevne ocjene u periodu mart-novembar, sa ukupno 20 ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta. Ta ustanova, sa više od 2.500 zaposlenih, zaslužila je puni akreditacijski status”, naglasio je direktor Novo.

Sa žaljenjem podsjeća da je u 2018. godini zabilježeno i brisanje iz registra certificiranih, što se poduzima u slučaju kad se utvrdi da ne zadovoljavaju definirani nivo sigurnosti.

”Upravno vijeće je moralo ukinuti certifikacijski status dodijeljen za 17 timova porodične medicine u Domu zdravlja Kantona Sarajevo (JUDZKS). Po isteku roka od četiri mjeseca, od izdavanja Rješenja o uvjetnoj certifikaciji, ta zdravstvena ustanova nije otklonila nedostatke odnosno obavijestila Agenciju o provođenju korektivnih mjera te je uvjetna certifikacija prestala da važi”, kazao je.

Rješenje o uvjetnoj certifikaciji izdato je, podsjeća direktor Novo, nakon redovnog nadzornog pregleda 20 timova porodične medicine JU DZKS tokom kojeg su vanjski ocjenjivači AKAZ-a kod njih 17 utvrdili određene nedostatke i dali preporuke za poboljšanja.

”Naša dužnost je obavijestiti nadležne o tom i svakom sličnom slučaju, ako se dogodi. Uputili smo dopise kao i Rješenje o ukidanju certifikacijskog statusa Upravnog odbora AKAZ-a JUDZKS, osnivaču JUDZKS-Skupštini Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva KS te zdravstvenoj inspekciji tražeći da poduzmu odgovarajuće akcije”, objasnio je.

Direktor Novo naglašava da se akreditacijski ili certifikacijski status izdaje na period od četiri godine, a nakon dobivanja tog statusa AKAZ je dužan da vrši najavljene i nenajavljene nadzorne preglede.

”Zadovoljni smo činjenicom da zdravstvene ustanove (koje postupaju po preporukama AKAZ-a), nakon obavljenog pregleda u svrhu akreditacije ili certifikacije, na nadzornim pregledima po pravilu pokazuju bolje rezultate u odnosu na ostvarene prvim pregledom. Tako kontinuirano poboljšavamo kvalitetu usluga u zdravstvenoj ustanovi što i jeste suština našeg posla”, istaknuo je.

Novo naglašava da se AKAZ u 2018. godini našao među 42 agencije, a BiH među tek 30-ak država u svijetu koje imaju ISQua međunarodnu akreditaciju i to za Standarde za primarnu zdravstvenu zaštitu.

”To je međunarodna verifikacija i potvrda dobrog i kvalitetnog rada AKAZ-a. Veliko priznanje za nas u Agenciji, ali i za kolege koji te standarde primjenjuju u svakodnevnoj praksi”, kaže. Dodaje da se pripremaju aplicirati i za akreditaciju kod ISQua i sa revidiranom verzijom standarda za bolnice.

Da bi se zaslužila akreditacija potrebno je, kaže Novo, imati standarde razvijene u skladu sa ISQua principima. Jedan od najvažnih je primjenjivost, te zbog toga s ponosom ističe da je to međunarodno priznanje zajednička zasluga.

Godinu 2018. u AKAZ-u su interno nazvali godinom certifikacije, a direktor Novo kaže da će u 2019. godini nadzorni pregledi biti u fokusu njihovih aktivnosti.

”Nadamo se da ćemo početkom godine imati novu revidiranu verziju standarda za bolnice, koju planiramo prevesti na engleski jezik i (uz pripremljene ostale potrebne dokumente) aplicirati za akreditaciju kod ISQua. Akreditacija bolničkih standarda nam je važna jer nastojimo aplicirati za EU/IPA fondove. Akreditirani standardi nas izdvajaju od konkurencije u regiji i daju nam stratešku prednost”, kazao je.

Za ovu godinu u AKAZ-u najavljuju i početak aktivnosti u vezi sa senzibiliziranjem javnosti i nadležnih ministarstava za proširenje mandata AKAZ-a i na socijalni sektor, a u cilju poboljšanja kvalitete rada i akreditacije staračkih domova, zavoda i slično.

”Naravno, nastavljamo i redovne aktivnosti kao što su obuka i edukacija zdravstvenih profesionalaca, facilitacija, akreditacija i certifikacija zdravstvenih ustanova kao i rad na praćenju indikatora sigurnosti i kvaliteta u bolnicama, domovima zdravlja i apotekama u FBiH”, kaže Novo.

(RTV Slon/Fena)