Pušten u rad online sistem za migracije, azil i upravljanje granicom

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine (BiH) predstavilo je danas rezultate aktivnosti na unapređenju oblasti migracija, azila i upravljanja granicom, sprovedene u okviru Partnerstva u migracijama između Bosne i Hercegovine i Švicarske, uz podrškuCentra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

Nadograđen je Informacioni sistem za migracije (ISM), koji služi poboljšanju veza i interoperabilnosti između institucija u BiH i policijskih agencija izvan BiH, kao i automatskom prijenosu i razmjeni podataka. ISM omogućuje efikasnije upravljanje podacima o azilu, boravišnim dozvolama, registracijama, vizama i graničnim prelazima i evidentiranje i praćenje ulaska i boravka stranaca u BiH. S tim u vezi izrađena je i tehnička specifikacija za integraciju biometrijskog modula i unos podataka za strance koji će omogućiti pouzdanu i efikasnu registraciju stranaca i provjeru podataka pomoću biometrijskih metoda identifikacije.

Razvijen je i pušten u rad Sistem za online prijavu boravka stranaca „eStranac“, koji je zamijenio ručni unos podataka i značajno unaprijedio rad Službe za poslove sa strancima BiH u domenu kontrole prijave boravišta stranaca. Za godinu dana koliko je Sistem na raspolaganju registrirano je 539 575 stranaca, što je u značajno povećanje u odnosu na raniji period.

Izrađen je tehnički dizajn i specifikacija za uspostavu sistema video nadzora na 59 međunarodnih graničnih prijelaza. Sistem video nadzora će poboljšati razmjenu informacija i integrisano upravljanje granicom na međunarodnim graničnim prijelazima, koji je preporučen i Šengenskim katalogom. Nabavka i instalacija video sistema finansirat će se kroz fondove predpristupne pomoći Evropske Unije.

Uspostavljen je softverski dio sistema elektronske evidencije događaja na granici sa upravljanjem poslovnim procesima i elektronskom evidencijom dosijea sektora. Ovaj sistem omogućuje veću efikasnost rada organizacionih jedinica Granične policije BiH i brz i jednostavan protok, pretragu i arhiviranje podataka i dokumenata.

Također je izrađen Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije za područja migracija, azila i upravljanja granicom. Direkcija za evropske integracije će dostaviti Akcioni plan Vijeću ministara na usvajanje.